JAVNE KONSULTACIJE O Nacrtu pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 1900-1980 MHz i 2110-2170 MHz

06.12.2021

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 1900-1980 MHz i 2110-2170 MHz

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Dijana Krsmanović, dijana.krsmanovic@ratel.rs  , broj telefona:  011/2026 897  

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

7. decembar 2021. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 28. decembra 2021. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.

Nacrt Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija u radio-frekvencijskim opsezima 1900-1980 MHz i 2110-2170 MHz