Javne konsultacije o nacrtu pravilnika o utvrđivanju plana raspodele radio-frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHZ za teritoriju Republike Srbije

08.12.2020

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz za teritoriju Republike Srbije.

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Natalija Varagić, natalija.varagic@ratel.rs  011/3241 907

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

09. decembar 2020. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 30. decembra 2020. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.

Nacrt Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele radio-frekvencija/lokacija/oblasti za terestričke digitalne TV radio-difuzne stanice u radio-frekvencijskom opsegu 470-694 MHz za teritoriju Republike Srbije