Javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o uslovima i načinu obavljanja poštanskih usluga

01.06.2020

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o  uslovima i načinu obavljanja poštanskih usluga

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonskultacije@ratel.rs

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Perica Milić perica.milic@ratel.rs   011/2026 924

Nataša Arsov natasa.arsov@ratel.rs  011/2026 944

 

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

02jun 2020. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

16jun 2020. godine


Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije.


Nacrt pravilnika o uslovima i načinu obavljanja poštanskih usluga