Javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o sadržini obrasca za dostavljanje podataka i načinu dostavljanja podataka o korišćenim brojevima i adresama

17.12.2018

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o sadržini obrasca za dostavljanje podataka i načinu dostavljanja podataka o korišćenim brojevima i adresama.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).


Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:

g-đa Ljiljana Cvetić
Telefon: 011/2026-818
E-mail: ljiljana.cvetic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

17. decembar 2018.

Objavljivanje nacrta Pravilnika o sadržini obrasca za dostavljanje podataka i načinu dostavljanja podataka o korišćenim brojevima i adresama.

18. decembar 2018.

Početak javnih konsultacija.

31. decembar 2018.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Nacrt Pravilnika o sadržini obrasca za dostavljanje podataka i načinu dostavljanja podataka o korišćenim brojevima i adresama