Javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja, metodologiji procene i održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene

26.03.2021

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja, metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene.

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Marija Lukić, marija.lukic@ratel.rs, broj telefona:  011/2026 907    

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

29. mart 2021. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 12. aprila 2021. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.