Javne konsultacije o Nacrtu Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

25.04.2017

U skladu sa članom 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva 2
11000 Beograd

Faks: 011 3242 673

E-mail:
ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zaduženih za javne konsultacije:


Sanja Vukčević Vajs

Telefon: 011 2026
891
E-mail:
sanja.vajs@ratel.rs

Nenad Mitić
Telefon: 011 2026 895
E-mail:
nenad.mitic@ratel.rs

Zorana Vujović
Telefon: 011 2026 871
E-mail: zorana.vujovic@ratel.rs


Raspored aktivnosti

25. april 2017.

Objavljivanje NacrtaPravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja na sajtu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

26. april 2017.

Početak javnih konsultacija.

25. maj 2017.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.


Nacrt Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja