Javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o obrascima zahteva za dodelu dozvole za obavljanje poštanskih usluga i zahteva za izmenu dozvole

31.12.2019

Javne konsultacije o Nacrtu pravilnika o obrascima zahteva za dodelu dozvole za obavljanje poštanskih usluga i zahteva za izmenu dozvole

U skladu sa čl. 34 , 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o obrascima zahteva za dodelu dozvole za obavljanje poštanskih usluga i zahteva za izmenu dozvole.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).


Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osobe zadužena za javne konsultacije:

g -đa Nataša Arsov
Telefon: 011/2026-944
E-mail: natasa.arsov@ratel.rs

g -din Perica Milić
Telefon:011/2026-924
E-mail: perica.milic@ratel.rs


Raspored aktivnosti

31. decembar 2019.


Objavljivanje  Nacrta pravilnika  o obrascima zahteva za dodelu dozvole za obavljanje poštanskih usluga i zahteva za izmenu dozvole

03 . januar 2020.
Početak javnih konsultacija.

17. januar 2020.
Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.