JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću

30.06.2020

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonskultacije@ratel.rs

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Sanja Vukčević-Vajs, sanja.vajs@ratel.rs   011/2026 891

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

01. jul 2020. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

23. jul 2020. godine

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije.

Nacrt Pravilnika obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću