JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

10.01.2020

 JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA

o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

 

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu Pravilnika o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.


Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije:
g-din  Dejan Jakšić
Telefon: 011/3232-544 , E-mail: dejan.jaksic@ratel.rs

 

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

8. januar 2020. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

28. januar 2020. godine


Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije.


Nacrt Pravilnika o izmeni Pravilnika o utvrđivanju Plana raspodele frekvencija/lokacija za terestičke analogne FM radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije

Aneks: Plan raspodele frekvencija/lokacija za analognu FM radio-difuziju za teritoriju Republike Srbije