Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

01.03.2021

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou.

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Marina Jovičić, marinajovicic@ratel.rs, broj telefona:  064/877-60-84  

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

02. mart 2021. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 15 dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 17. marta 2021. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.

Nacrt Pravilnika o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou.