JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLjANjE DELATNOSTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĐENjA

06.05.2021

U skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrt pravilnika o izmenama i dopuni Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja.

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Zoran Janković, zoran.jankovic@ratel.rs, broj telefona:  011/2026 883

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

6. maj 2021. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 7. juna 2021. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.