Javne konsultacije o nacrtu Pravilnika o dopuni Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

01.03.2021

/uploads/documents/empire_plugin/blob/603e69ee53997_Nacrt pravilnika o dopuni Pravilnika o utvrdj. visine naknade posle PTR.pdfU skladu sa čl. 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13-US, 62/14 i 95/18-dr. zakon), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Nacrtu pravilnika o dopuni Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca.

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2,

Faks: 011 3242 673

E-mail: ratel@ratel.rsjavnekonsultacije@ratel.rs  

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Aleksandra Vučić, aleksandra.vucic@ratel.rs, broj telefona:  064/877-60-59  

Raspored aktivnosti

Početak javnih konsultacija

02. mart 2021. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 10 radnih dana od dana početka javnih konsultacija.

Rok ističe 16. marta 2021. godine.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Agencije.

Nacrt Pravilnika o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge