Javne konsultacije o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji

28.06.2018
U skladu sa članom 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji. Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:
Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije
i poštanske usluge
Palmotićeva 2
11000 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osobe zadužene za javne konsultacije:

Smiljana Barjaktarović
Telefon: 011/2026-854
E-mail: smiljana.barjaktarovic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

28. jun 2018. godine

Objavljivanje Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji na sajtu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

29. jun 2018. godine

Početak javnih konsultacija.

30. jul 2018. godine

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javne konsultacije objavljuju se na Internet stranici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Izveštaj o analizi veleprodajnog tržišta visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji