Javne konsultacije o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 3)

30.10.2017
U skladu sa članom 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/10, 60/13-US i 62/14), Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o Izveštaju o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 3). Mišljenja o predmetu javnih konsultacija podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Pošta: Regulatorna agencija za elektronske komunikacije
i poštanske usluge
Palmotićeva 2
11103 Beograd
Faks: 011 3242 673
E-mail: ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zaduženih za javne konsultacije:

Aleksandra Gajić
Telefon: 011 2026914
E-mail:aleksandra.gajic@ratel.rs


Raspored aktivnosti


30. oktobar 2017.
Objavljivanje Izveštaja o analizi veleprodajnog tržišta terminacije poziva u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji (tržište 3) na sajtu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

31. oktobar 2017.
Početak javnih konsultacija.

30. novembar 2017.
Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na internet stranici Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Izveštaj o analizi T3

Preuzmite PDF dokument