103 EMF senzora u 44 grada u Srbiji

27.12.2022

U okviru RATEL-ovog društveno odgovornog projekta: „Sistema za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetskog polja - EMF RATEL u Srbiji“, tokom 2022. godine instalirani su novi senzori, tako da mreža senzora EMF RATEL trenutno broji ukupno 103 senzora u 44 grada širom Srbije.

Sistem EMF RATEL koristi mrežu senzora za kontinualno i dugotrajno praćenje nivoa ukupnog električnog polja koje potiče od elektronskih komunikacionih mreža i opreme.

Planirano proširenje mreže EMF senzora je realizovano zahvaljujući saradnji sa lokalnim upravama i ustanovama koje su učestvovale u realizaciji dosadašnjih aktivnosti na projektu.

RATEL je ovim projektom omogućio javno prikazivanje rezultata merenja nivoa elektromagnetskog polja i dalji razvoj komunikacionih mreža u Srbiji.

Podaci o merenjima elektromagnetskih polja su dostupni preko RATEL-ovog interaktivnog portala: https://emf.ratel.rs/, gde su prikazane lokacije na kojima su postavljeni senzori, sa vrednostima izmerenih nivoa elektromagnetskih polja.

I u 2023. godini ćemo nastaviti sa proširenjem sistema, postavljanjem novih senzora u gradovima širom zemlje, a posebno na lokacijama povećane osetljivosti.

Pozivamo zainteresovane pravne subjekte (lokalne samouprave, mobilne operatore kao i druge kompanije, organizacije i institucije) da se uključe u ovaj projekat kroz predlaganje lokacija od interesa za proširenje postojeće mreže i da o svom trošku obezbede dodatne senzorske jedinice koje bi bile integrisane u postojeću mrežu senzora RATEL-a.