Приговори - поштанске услуге


Поступак приговора

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) је надлежна за посредовање у решавању приговора на рад оператора у области поштанских услуга, те корисници могу да подносе приговоре Агенцији, под условом да су претходно поднели рекламацију поштанском оператору.

Први корак – Подношење рекламације поштанском оператору

Разлози за подношење и документација

Рекламација се подноси у случају губитка, оштећења или умањења садржине поштанске пошиљке, прекорачења рока за пренос и уручење поштанске пошиљке или у случају када поштански оператор није извршио услугу или је није извршио у целини. Рекламација треба да садржи јасан разлог подношења исте, као и  расположиву документацију (као на пример: Потврду о пријему пошиљке, Записник о неисправности, Потражницу, слике оштећења и друго).

Контакти за рекламације код поштанских оператора

Рекламација се подноси надлежном поштанском оператору, а према инструкцијама које даје сваки поштански оператор.

Детаље у вези са инструкцијама можете потражити на сајту поштанског оператора, у директном контакту са запосленим у пословницама или путем контакт центра (Call centrе) поштанског оператора, односно у општим условима које можете пронаћи на сајту Агенције на линку https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-opsti-uslovi-operatora-postanskih-usluga.

Рок за подношење рекламација

Рекламацију у случају губитка, прекорачења рока за пренос и уручење поштанске пошиљке или у случају када поштански оператор није извршио услугу или је није извршио у целини, корисник може поднети поштанском оператору у року од 60 дана у унутрашњем и у року од 6 месеци у међународном поштанском саобраћају, рачунајући од наредног дана од дана предаје поштанске пошиљке.  

Рекламација у случају оштећења или умањења садржине поштанске пошиљке, корисник може поднети поштанском оператору одмах приликом уручења, а најкасније наредног радног дана.

Рок решавања рекламација

Поштански оператор је дужан да се изјасни у року од 8 дана од дана пријема рекламације у унутрашњем поштанском саобраћају и максимално у року од 60 дана у међународном поштанском саобраћају, доношењем одлуке о основаности рекламације.

Други корак – Поступак код Агенције

Рок за подношење рекламација

Корисник поштанских услуга може поднети приговор Агенцији против одлуке поштанског оператора о одбијању рекламације у року од 15 дана од дана пријема одлуке о рекламацији.

Tакође, корисник може поднети приговор Агенцији и због недостављања одлуке поштанског оператора о поднетој рекламацији.

Потребна документација

При подношењу приговора Агенцији потребно је приложити податке о пошиљци (број поштанске пошиљке, име и презиме и адресу пошиљаоца и примаоца), као и другу расположиву документацију (записник о неисправности пошиљке, фотографије и сл.). Поред наведеног, у случају одбијања рекламације приложити одлуку поштанског оператора,  а у случају недостављања одлуке поштанског оператора у прописаном року потребно је приложити доказ о поднетој рекламацији.

Адреса за пријем рекламација

- Упућивањем приговора (или личним подношењем приговора у писарници Агенције), на адресу: Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге, Палмотићева 2, 11103 Београд, ПАК 106306
- Упућивањем приговора електронским путем преко интернет шалтера на сајту Агенције директан линк ка интернет шалтеру где се налази место за унос формулара за приговор : ____________________
- Упућивањем приговора на електронску адресу: postansko.trziste@ratel.rs

На сајту Агенције www.ratel.rs линк https://www.ratel.rs/cyr/page/cyr-dokumenti можете наћи потребне прописе: Закон о поштанским услугама и друга одговарајућа законска и подзаконска акта, уколико желите да се детаљније информишете о надлежностима ове Агенције, као и правима и обавезама, како корисника, тако и оператора у области поштанских услуга.