Обавештење о обради података о личности

Безбедност личних података

Све добијене податке о личности прикупља и обрађује Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге - РАТЕЛ, Палмотићева 2, Београд (у даљем тексту: Агенција). Подаци о личности прикупљају се искључиво за потребе несметаног вршења надлежности Агенције, а ради остваривања права и обавеза лица на која се подаци односе и вођења управних и других поступака у складу са законом. Подаци о личности користе се у циљу идентификације лица, као и утврђивања чињеница неопходних за вођење релевантних поступака и неће бити дељени, нити доступни другим лицима и државним органима, осим у случајевима и на начин предвиђен важећим законским прописима. Податке о личности користе и обрађују искључиво за то надлежна лица, запослена у Агенцији, а ради обављања својих радних задатака и дужности. Лице од кога се подаци о личности прикупљају, односно на које се прикупљени подаци односе, податке даје добровољно, односно на основу обавеза садржаних у Закону о електронским комуникацијама, Закону о општем управном поступку, Закону о заштити података о личности, као и другим важећим законским и подзаконским актима. Лица од којих се прикупљају подаци о личности, односно на која се ти подаци односе, задржавају сва права предвиђена Законом о заштити података о личности и другим релевантним прописима (право на увид, право на копију, право на исправку, итд.). Агенција ће обавестити лице од кога се подаци прикупљају, односно лице на које се подаци односе, о свим другим околностима чије би несаопштавање било супротно савесном поступању и руковању подацима.

Контакт подаци лица за заштиту података о личности:

Игор Петронијевић
064/2026911
електронска пошта: kabinet@ratel.rs