Годишње накнаде

Накнаде за коришћење нумерације

Оператор коме је додељена нумерација дужан је да плаћа годишњу наканаду за коришћење нумерације у складу са Прилогом 15 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19-усклађени дин.износи и 156/20-усклађени дин.износи)

Начин утврђивања накнаде за коришћење нумерације


Накнаде за обављање делатности електронских комуникација

Оператор који обавља делатност електронских комуникација дужан је да плаћа годишњу наканаду за обављање делатности електронских комуникација у складу са Правилником о висини накнаде за обављање делатности електронских комуникација

Накнаде за обављање поштанских услуга 

Поштански оператор који обавља поштанске услуге дужан је да плаћа годишњу наканаду за обављање поштанских услуга у складу са Правилником о висини и начину плаћања таксе за издавање дозволе и накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС,број 82/20).