За 10 година пренето више од милион бројева у мобилним мрежама

14.07.2021

Навршава се десет година од када је корисницима мобилних електронских комуникационих мрежа у Републици Србији омогућена услуга преноса броја из мреже једног у мрежу другог оператора. Сва три оператора мобилних електронских комуникационих мрежа, који поседују одговарајућу лиценцу издату од стране РАТЕЛ-а, као и један виртуални мобилни оператор Глобалтел, који је уписан у евиденцију оператора електронских комуникација коју води РАТЕЛ, у обавези су да омогуће преносивост броја, а  у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18-др. закон) и Правилником о преносивости броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа („Службени гласник РС“, број 101/14). За протеклих десет година пренет је укупно 1 025 771 број у мобилним мрежама.

Почев од априла 2014. године, преносивост броја је омогућена и у јавним фиксним електронским комуникационим мрежама, у складу са поступком регулисаним Правилником о преносивости броја у јавним телефонским мрежама на фиксној локацији („Службени гласник РС“, број 52/11) који је РАТЕЛ усвојио. Од тада је извршено око 400.000 преноса географских бројева из мреже једног у мрежу другог оператора, при чему је, у условима када се коришћење фиксне телефоније смањује, значајан процентуални однос пренетих бројева у односу на укупан број корисника и већи него у мобилној телефонији.

Поступак преноса броја омогућен је правним и физичким лицима, који могу бити регистровани и као пост пејд и као при пејд корисници, чиме им је омогућено да, уз задржавање броја, изаберу оператора који им под најповољнијим условима пружа услугу са захтеваним квалитетом.

РАТЕЛ је формирао и Централну базу података пренетих бројева, док је у циљу омогућавања корисницима добијања информација да ли је одређени број пренет у другу мрежу, развио и посебну апликацију на адреси www.prenesibroj.rs где су приказани и остали детаљи о поступку преноса броја.

Преносивост броја постоји у свим земљама Европске уније и региона и сматра се важним механизмом подстицања конкуренције и либерализације тржишта. Закључак је да је РАТЕЛ успешно одговорио изазову омогућавања преносивости броја, који је захтевао решавање законских, административних и техничких питања, као и координацију са операторима у мобилној и у фиксној телефонији, те да наставља са успешним спровођењем и координацијом целог поступка. Тиме је великом броју корисника услуга мобилне и фиксне телефоније олакшана промена оператора, уз задржавања телефонског броја приликом преласка, док су оператори подстакнути да буду конкурентнији и да корисницима нуде боље услове.