Упутство за операторе електронских комуникација о начину прибављања дозволе за кретање у време полицијског часа (у случају неопходних интервенција на електронским комуникационим системима)

19.03.2020

За прибављање дозволе за кретање, сходно Наредби о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 34/20), а у складу са Упутством Министарства унутрашњих послова Републике Србије, које је надлежно за издавање наведене дозволе, обавештавамо вас следеће:

Овлашћено лице оператора електронских комуникација је дужно да Министарству трговине, туризма и телекомуникација достави списак лица са основним подацима исказаним у табели, а која ће због природе и потребе посла, односно извршавања неодложних радних задатака, имати потребу да напусте своје станове у периоду од 17.00 до 05.00 часова. Предметну табелу потребно je  доставити на електронску адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација milos.maluckov@mtt.gov.rs.

Напомињемо да је тражене податке о личности потребно прибавити у складу са прописима који уређују заштиту података о личности. Такође, указујемо да је приликом опредељивања лица за које ће се издати дозвола неопходно имати у виду све мере, одлуке и препоруке које је донела Влада Републике Србије са циљем спречавања и сузбијања ширења заразне болести COVID-19, односно применити рестриктивно опредељивање броја лица за које ће се издати наведена дозвола.

Напомињемо да ће лица која буду добила предметну дозволу бити кривично и материјално одговорна у случају злоупотребе.

Након прибављања дозволе за кретање коју издаје Министарство унутрашњих послова, у складу са списком достављеним према упутству, одговорно лице оператора електронских комуникација или лице које он овласти дужан је да сваком запосленом изда радни налог за сваки појединачан излазак у периоду од 17:00 до 05:00 часова.

Појединачни радни налог се издаје на дневном нивоу и садржи следеће податке: име и презиме, јединствени матични број грађана, датум и временски период (од до) када је ангажован, односно када је кретање неопходно, као и разлоге који оправдавају неопходност кретања.

Уколико се дозвола тражи за лица са навршених 65 и више година живота, захтев се подноси у одвојеној, посебној табели уз додатно образложење разлога за њихово радно ангажовање. Подносилац захтева за издавање дозволе за кретање лица са навршених 65 и више година живота преузима пуну одговорност за могуће последице њиховог ангажовања.

Такође, уколико се дозвола тражи за стране држављане, за исте је потребно податке доставити у засебној табели.

Особа за контакт: Милош Малуцков (milos.maluckov@mtt.gov.rs).