Ступио на снагу Правилник о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција

22.04.2021

Дана 22.4.2021. године ступио је на снагу Правилник о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција („Службени гласник РС“, број 37/21).

Правилником се прописујe образац захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција у зависности од врсте електронске комуникационе мреже или услуге за коју се захтева додела радио-фреквенција са Упутством са обавезним елементима техничког решења у зависности од радио-комуника-цијске службе и делатности на коју се техничко решење односи,као и обрасци захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, и то: на ваздухоплову, на броду и другом пловилу, за клупску аматерску радио станицу, за личну аматерску радио станицу, за дипломатско-конзуларно представништво, за страно правно лице, за привремену дозволу за коришћење ра-дио-фреквенција, за привремену дозволу за коришћење радио-фреквенција страном правном лицу и радио-аматерску лиценцу.