Ступио на снагу Правилник о изменама и допуни Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења

11.08.2021

Дана 11. 8 . 2021 . године ступио је на снагу Правилник о изменама и допуни Правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења („Службени гласник РС, број 78/21 од 3. 8 . 2021 . године).

На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1, члана 37. став 3. и члана 38. ст . 3 . и 7. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС”, бр. 125/14 и 30/16), Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на 4. седници четвртог сазива, одржаној 25. јуна 2021. године , донео је Правилник о изменама и допуни правилника о општим условима за обављање делатности електронских комуникација по режиму општег овлашћења.