Ступио на снагу Правилник о допуни Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

18.09.2021

Дана 18. 9. 2021. године ступио је на снагу Правилник о допуни Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге ("Службени гласник РС", бр. 87/2021 од 10.9.2021. године).

На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1, члана 29. став 1.1. тачка 4) и члана 33. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), а у вези са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), чл. 2, 4. и 6. Правилника о методологији и начину утврђивања трошкова пружања јавне услуге („Службени гласник РС”, бр. 14/13, 25/13 – исправка и 99/13), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС”, бр. 125/14 и 30/16), уз сагласност Министарства финансија 08 број 110-00-278/2021 од 27. јула 2021. године, Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге на 5. седници четвртог сазива одржаној 31. августа 2021. године, донео је Правилник о допуни Правилника о утврђивању накнада за пружање услуга из надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, којим је прописано да се у табели, у реду „Сателитска” после тачке 15) г) терминали у мобилној сателитској служби додаје  тачка 15) д) CGC (Complementary Ground Component) радио-станица у мобилној сателитској служби, са висином накнаде која износи 450.000,00 дин.