СТУПИО НА СНАГУ НОВИ ПЛАН НАМЕНЕ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА

03.07.2020

Планом намене радио-фреквенцијских опсега утврђују се намене радио-фреквенцијских опсега за поједине радио-комуникацијске службе и делатности у складу са одговарајућим међународним споразумима и препорукама и интересима грађана, привреде, безбедности и одбране земље.

На основу члана 83. став 4. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13 - УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), на седници Владе Републике Србије од 18. јуна 2020. године донета је Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега, на основу предлога који је припремио РАТЕЛ, а који је утврдило Министарство трговине, туризма и телекомуникација уз учешће надлежног органа аутономне покрајине.

Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 89/20 од 25. јуна 2020. године, ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања, односно 3. јула 2020. године. Даном ступања на снагу ове уредбе престала је да важи Уредба о утврђивању Плана намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РС”, број 99/12). 

Доношењем Плана намене радио-фреквенцијских опсега стекли су се правни услови за измене постојећих и доношење нових правилника у области радио-комуникација.

План намене радио-фреквенцијских опсега