Скупштински одбор усвојио Извештај о раду за 2018. годину РАТЕЛ-а

01.10.2019

На 49. седници Одбора за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације одржаној 1. октобра 2019. године, чланови Одбора разматрали су Извештај о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ) за 2018. годину.

Извештај о раду представио је директор РАТЕЛ-а др Владица Тинтор и истакао да је у 2018.остварен приход на тржишту електронских комуникација од око 198,7 милијарди динара, што је за 3,9% више у односу на претходну годину. У бруто домаћем производу Србије приходи од електронских комуникација су у 2018. години имали удео од 3,9%. Највећи део у укупним приходима остварен је, као и претходних година, од пружања услуге мобилне телефоније, и он чини 58,2% укупних прихода (115,6 милијарди динара).

Када су поштанске услуге у питању, у Републици Србији се бележи раст броја поштанских услуга за 1% већ другу годину заредом. У просеку, у 2018. години уручена је 131 поштанска пошиљка по домаћинству, односно 45 поштанских пошиљака по становнику. Поштанска делатност остварила је приход од поштанских пошиљака од око 20 милијарди динара, што је приближно 0,4% пројектованог БДП-а. Иако је универзална поштанска услуга (са 89,1%) доминантна у укупном обиму обављених поштанских услуга, она остварује мањи приход од комерцијалних услуга (преко 55%). Приход од универзалне поштанске услуге је порастао за 3,3%, док приход од комерцијалних услуга континуирано расте, те тренутна стопа раста износи приближно 13%

Укупан број претплатника услуге дистрибуције медијских садржаја је у години за нама износио 1,88 милиона и повећан је у односу на 2017. за 10,6%, највише захваљујући порасту претплатника услуга дистрибуције медијских садржаја преко кабловске дистрибутивне мреже. Укупан приход од пружања услуга на тржишту дистрибуције медијских садржаја у 2018. године износи 24,10 милијарди динара и већи је за око 18% у односу на претходну годину.

Истичући резултате, др Тинтор навео је да је издато  15269 појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција одузето је 6295 појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција, а у новембру 2018. године по први пут издата привремена дозвола за коришћење радио-фреквенција за Т-ДАБ радио-дифузну станицу, чиме је отпочела тестна фаза увођења терестричке дигиталне аудио радио-дифузије у Србији.

 Формирано је 885 нових предмета у вези са приговорима корисника, при чему је 502 приговора решено позитивно у корист корисника, издате су 563 потврде о усаглашености радио опреме, донето је 45 решења о додели, продужењу или одузимању нумерације, издато је осам нових дозвола за обављање поштанских услуга, унета су 6.444 контролно-мерна записа у базу података, издато је 156 потврда о упису и брисању оператора Евиденцију, а у регистар посебних ЦЕРТ-ова је уписано четири Посебна ЦЕРТ-а. Управни одбор РАТЕЛ-а је донео седам правилника. 

РАТЕЛ је своје кадровске и техничке ресурсе усмерио на активности поводом аквизиције локације новог контролно-мер­ног центра у Војводини и изградње мреже станица за мониторисање РФ спектра за 12 локација у Србији, успостављање система за електронско издавање дозвола за радио станице, пројекат упоредног мерења и анализе параметара квалитета услуга ,успостављање портала за мрежу сензора преко којих се обавља контину­ирано и дуготрајно праћење нивоа укупног електричног поља које потиче од електронских комуникационих мрежа и опреме.

Завршавајући излагање Извештаја за 2018. др Владица Тинтор је рекао да су све активности РАТЕЛ-а као националног регулаторног тела за област електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности, током 2018. године биле усмерене на очување конкурентног тржишта, побољшање услова за рад оператора на тржишту телекомуникација и поштанских услуга, обезбеђивање већег степена заштите крајњих корисника, побољшање квалитета услуга, као и на промоцију информационе безбедности у Републици Србији.

Након дискусије, Одбор је на основу члана 237. Пословника Народне скупштине размотрио Извештај о раду Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге за 2018. годину и утврдио Предлог закључка да прихвата Извештај који је поднео Народној скупштини на даље разматрање и усвајање.

Седници је председавала председница Одбора Катарина Ракић, а присуствовали су чланови и заменици чланова Одбора: Далибор Радичевић, Огњен Пантовић, Стефана Миладиновић, Крсто Јањушевић, Иван Бауер, Милан Љубић, Владимир Орлић, Јовица Јевтић и Снежана Б. Петровић.