Саопштење РАТЕЛ-а поводом првостепене пресуде Привредног суда у Београду

14.08.2013

Поводом вести изнетих протеклих дана у штампаним и електронским медијима о првостепеној пресуди Привредног суда у Београду донетој у спору који још увек траје између ,,СОС Канала'' као тужиоца и Републичке агенције за електронске комуникације и Републичке радиодифузне агенције као тужених, наглашавамо да је реч о првостепеној одлуци суда која није ни правоснажна, ни извршна, па да самим тим она не представља основ за исплату било какве новчане суме ,,СОС Каналу'' којом би био оштећен Буџет Републике Србије. Тенденциозним извештавањем, у јавности је створен утисак да су правосудни органи Републике Србије донели коначну и правоснажну пресуду у корист ,,СОС Канала'' и да ће РАТЕЛ и РРА у име и за рачун Републике Србије морати да исплати енормни новчани износ за накнаду наводне штете утврђене у судском поступку. Истина је да РАТЕЛ управо подноси жалбу на пресуду Привредног суда у Београду и да са великим оптимизмом, заснованим на бројним доказима и на аргументованом чињеничном и правном стању описаном у жалби на пресуду, очекује да ће првостепена одлука суда бити укинута и да ће у коначном исходу бити одбијен тужбени захтев ,,СОС Канала'' као неоснован. То значи да ни тренутно, а највероватније ни касније, неће бити никакве материјалне штете за Буџет Републике Србије и њене грађане, пошто се од правосудних органа Републике Србије са пуним поверењем очекује да, по уложеном правном леку, у жалбеном поступку донесу коначну одлуку-пресуду засновану на закону и истинито утврђеном чињеничном стању.

Једноставно речено,вест да је РАТЕЛ дужан да плати накнаду штете ,,СОС Каналу'' није истинита. Постоји велики број аргумената који иду у прилог тези да је првостепена пресуда у корист ,,СОС Канала'' донета на основу погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, уз битне повреде одредаба Закона о парничном поступку и уз занемаривање великог броја чињеница и доказа представљених током суђења од стране РАТЕЛ-а и РРА.

Овом приликом РАТЕЛ подсећа да је конкурс за доделу дозвола за емитовање био јаван и да су сви услови конкурса били познати заинтересованим емитерима, па и ,,СОС Каналу''. Осим тога, „СОС Канал“ је и пре него што је РРА расписала конкурс за доделу дозвола за емитовање користио 36. канал на ,,Београђанки'', а то је чинио и дужи низ година пре 2006. године, тј. у периоду када је радио без дозволе и није се жалио на околност да румунска државна телевизија користи 36. канал на основу плана Штокхолм 61. Неспорно је да постоји обавеза емитера да покрије 60% становништва подручја добијеног дозволом, што је ,,СОС Kанал'' и испунио (емитујући сигнал са две од три добијене локације), тако да и та чињеница доказује да поступањем РАТЕЛ-а и РРА није дошло до проузроковања било какве штете ,,СОС Каналу''.

РАТЕЛ ће у предстојећем периоду користити сва правна средства прописана позитивним прописима Републике Србије, а како би коначном пресудом било утврђено право стање засновано на начелу материјалне истине и како би било спречено наступање материјалне штете за Републику Србију.