РАТЕЛ донео решење о условима пружања јавних електронских комуникационих услуга на фиксној локацији путем јавних мобилних комуникационих мрежа коришћењем CLL технологије

08.06.2021
У циљу подстицања конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга на технолошки неутралној основи, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноса развоју тржишта електронских комуникација и заштите интереса корисника електронских комуникација, сходно члану 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), РАТЕЛ је спровео поступак одређивања услова под којим се операторима јавних мобилних комуникационих мрежа дозвољава да крајњим корисницима пружају електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем својих мобилних мрежа, у свим местима у којима има до 3000 становника према подацима Републичког завода за статистику из последњег званичног пописа у Републици Србији и донео одговарајуће решење број: 1-01-3491-1148/17-10 од 16.4. 2018. године.

У протеклом периоду број корисника електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем јавних мобилних мрежа, коришћењем CLL технологије (Cellular Local Loop), није се у значајној мери повећао и одређени оператори су затражили од РАТЕЛ-а да преиспита одлуку у погледу ограничења коришћења наведене технологије.

Стога је РАТЕЛ, сагласно одредби члана 94. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење, у даљем тексту: ЗУП), у вези са чл. 7. и 9. ЗУП-а, дана 10.5.2021. године, јавним саопштењем покренуо управни поступак за доношење новог решења којим ће бити регулисано пружање електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем јавних мобилних комуникационих мрежа и позвао операторе да се изјасне на чињенице и околности које су предмет, односно чињенична грађа ове управне ствари.

У остављеном року од 15 дана од дана објављивања Јавног саопштења на интернет страници и огласној табли РАТЕЛ-а оператори нису доставили тражена изјашњења, па се може сматрати да нису имали примедбе на презентоване чињенице и околности од значаја за доношење овог решења, те је 7.6. 2021. године донето ново решење о условима под којим се дозвољава пружање електронских комуникационих услуга на фиксној локацији путем јавне мобилне мреже, коришћењем CLL технологије на целој територији Републике Србије, у свим местима, без ограничења у погледу броја становника, а које се јавно доставља.

Јавно објављивање овог решења извршено је дана 8.6.2021. године, сагласно члану 78. ЗУП-а. Сматра се да је јавно достављање овог решења извршено када истекне 15 дана од када је исто објављено на интернет страници и огласној табли РАТЕЛ-а, односно 24. јуна 2021. године.