Почетак преносивости бројева у мобилним мрежама

01.07.2011

Републичка агенција за електронске комуникације (РАТЕЛ) обавештава јавност да је почев од данашњег дана омогућена преносивост бројева у мобилним мрежама за кориснике мобилне телефоније у Републици Србији. Ова могућност се пружа корисницима сва три мобилна оператора који поседују одговарајућу лиценцу издату од стране РАТЕЛ-а, а у складу са Правилником о преносивости броја у јавним мобилним телекомуникационим мрежама („Службени гласник РС“, бр. 5/10).

Након доношења овог Правилника РАТЕЛ је приступио процесу јавне набавке добара у отвореном поступку – систем централне базе пренетих бројева што је био основни предуслов за пуштање овог сервиса грађанима Србије. Након поступка јавне набавке са групом понуђача који су испунили све услове из конкурсне документације и понудили најнижу цену имплементације потписан је уговор крајем прошле године.

Прва фаза имплементације централне базе пренетих бројева је завршена средином марта када је и извршена примопредаја система централне базе пренетих бројева између РАТЕЛ-а и компаније Asseco SEE d.o.o. као представника конзорцијума фирми са којим је Агенција склопила уговор.

У овој фази су набављене, инсталиране и пуштене у рад рачунарска и комуникациона опрема, које су смештене на две локације, примарној и секундарној (резервној), а које испуњавају строге захтеве поузданости и сигурности. Инсталирани су и пуштени у рад база података и апликациони софтвер који обезбеђује референтне податке за усмеравање позива према пренетим бројевима и аутоматизује поступак преноса броја. Интерна тестирања система централне базе пренетих бројева су успешно обављена.

Паралелно са овим сва три мобилна оператора Телеком Србија, Telenor и VIP mobile су развијали сопствене апликације за процес преноса бројева.

Друга фаза је подразумевала ангажовање сва три оператора, конзорцијума фирми извођача радова и РАТЕЛ-а на тестирању централне базе и својих апликација и ова фаза је успешно завршена закључено са јучерашњим даном.

Како би корисници добили информацију да ли је одређени број пренет у другу мобилну мрежу РАТЕЛ је развио посебну апликацију на адреси www.prenesibroj.rs . На овој адреси можете пронаћи и детаљније упутство о преносивости броја у мобилним мрежама.