Обавештење пружаоцима медијскe услугe радија и лицима ангажованим за обављање техничких прегледа дифузних радио-станица

28.07.2022

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге донела је Техничко упутство о поступању приликом издавања појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за VHF FM радио-дифузне станице и коришћење система радио података – Radio data System (RDS) (Tehničko uputstvo RDS.pdf (ratel.rs)). Техничко решење из наведеног Техничког упутства биће примењено у поступку издавања појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција за пружаоце медијске услуге радија, почев од 1. 8. 2022. године. Узимајући у обзир да ће одређени подаци из RDS (PI, PS, TP/TA) бити уписани у образац дозволе за коришћење радио-фреквенција, од наведеног датума почеће и контрола коришћења RDS-a.

Такође, у складу са чланом 25. Правилника о начину контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи („Службени гласник РС“ бр. 60/11, 35/13 и 16/15), уколико се током техничког прегледа установи да радио-станица није испунила прописане услове из издате појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, нарочито оне који се односе на антенски систем (тип и поларизација предајне антене (антенског система)), ималац појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција је дужан да отклони наведене недостатке у прописаном року и понови поступак за обављање техничког прегледа. У супротном, ималац појединачне дозволе је дужан да прибави нову дозволу са параметрима затеченог стања, при чему је у обавези да, приликом подношења документације за издавање нове појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција, достави нову техничку документацију, која одговара затеченом стању. Ова инструкција важи за све појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција са датумом издавања почев од 1. 8. 2022. године.