Обавештење о терминима за израду техничке документације и издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција за радио-станице за емитере којима се по одлукама РРА издају дозволе за емитовање телевизијског програма за локална подручјa и телевизиј

25.09.2013
Обавештавамо вас да ће РАТЕЛ, у складу са Законом о електронским комуникацијама (Службени гласник Републике Србије, број 44/10 и 60/13-УС ) и Протоколом о сарадњи РРА и РАТЕЛ, а после добијених одлука о додели фреквенција за радио-станице (допис РРА, број 03-208/12/13-43, 03-2190/13/13 од 23.09.2013. године, примљен у РАТЕЛ 24.09.2013. године, а који се односи на доделе: Л50, Л152, Бгр 2, Бгр 14, Б 6 и Р 16) следити следећу процедуру:

Подносилац пријаве коме је одлукама РРА додељена локација/фреквенција је дужан да у року од 30 дана (до 28.10.2013. године), достави РАТЕЛ-у комплетну техничку и другу документацију прописану Правилником о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција (Службени гласник Републике Србије, број 8/11).

Поменути Правилник се налази на Интернет страници Агенције, као и обрасци захтева за издавање појединачних дозвола.

РАТЕЛ, на основу одлукa из става 1 и захтева РРА, у складу са чланом 100. став 2. Закона о електронским комуникацијама и чланом 39. став 6. Закона о радио-дифузији, издаје дозволу за једну или више радио-станица, која је саставни део дозволе за емитовање програма, уколико је захтев у складу са Планом расподеле радио-фреквенција и ако су испуњени услови утврђени Законом о електронским комуникацијама и прописима који уређују ову област.

Уколико у току провере техничкe документације, РАТЕЛ установи да нису испуњени прописани услови, обавестиће подносиоца.

У случају да недостаци нису отклоњени или нису отклоњени у датом року, захтев се одбија и о томе обавештава РРА.

РАТЕЛ ће издате појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција (за радио-дифузне станице) доставити РРА.

Термини за израду техничке документације која се односи на радио-станице вишеканалних терестричких и сателитских радио-веза које служе за пренос модулационог сигнала од студија до предајника, као и за издавање дозвола за исте, исти су као и термини за радио-дифузне станице.

РАТЕЛ ће појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за ове радио-станице доставити кориснику.