Обавештење о терминима за израду техничке документације и издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција

05.05.2011
Обавештење о терминима за израду техничке документације и издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција за радио-станице за емитере којима се по одлукама РРА издају дозволе за емитовање радијског програма за локална подручјa
05.05.2011. године

Обавештавамо вас да ће РАТЕЛ, у складу са Законом о електронским комуникацијама (Службени гласник Републике Србије, број 44/10) и Протоколом о сарадњи РРА и РАТЕЛ, а после добијених одлука о додели фреквенција за радио-станице (допис РРА, број 03-223/10/11-5 од 29.04.2011. године, примљен у РАТЕЛ 04.05.2011. године, а који се односи на доделе: Лр 297, Лр 294 и Лр 303) следити следећу процедуру:

Подносилац пријаве коме је одлукама РРА додељена локација/фреквенција је дужан да у року од 30 дана (до 06.06.2011. године), достави РАТЕЛ-у комплетну техничку и другу документацију прописану Правилником о обрасцима захтева за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција (Службени гласник Републике Србије број 8/11).

Поменути Правилник се налази на Интернет страници Агенције, као и обрасци захтева за издавање појединачних дозвола.

РАТЕЛ, на основу одлукa из става 1 и захтева РРА, у складу са чланом 100. став 2. Закона о електронским комуникацијама и чланом 39. став 6. Закона о радио-дифузији, издаје дозволу за једну или више радио-станица, која је саставни део дозволе за емитовање програма, уколико је захтев у складу са Планом расподеле радио-фреквенција и ако су испуњени услови утврђени Законом о електронским комуникацијама и прописима који уређују ову област.

РАТЕЛ ће издати појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција до 22.07.2011. године.

Уколико у току провере техничкe документације, РАТЕЛ установи да нису испуњени прописани услови, обавестиће подносиоца.

У случају да недостаци нису отклоњени или нису отклоњени у датом року, захтев се одбија и о томе обавештава РРА.

РАТЕЛ ће издате појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција (за радио-дифузне станице) доставити РРА.

Термини за израду техничке документације која се односи на радио-станице вишеканалних терестричких и сателитских радио-веза које служе за пренос модулационог сигнала од студија до предајника, као и за издавање дозвола за исте, исти су са терминима за радио-дифузне станице.

РАТЕЛ ће појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за ове радио-станице доставити кориснику.