Обавештење о престанку важења дозвола за коришћење радио-фреквенција за аналогно емитовање телевизијског програма

22.06.2015
      У складу са Финалним актима Регионалне конференције о радио-комуникацијама за планирање дигиталне терестричке радио-дифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у фреквенцијским опсезима 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06), као и Законом о потврђивању завршних аката Регионалне конференције о радио-комуникацијама за планирање дигиталне терестријалне радиодифузне службе у деловима Региона 1 и 3, у фреквенцијским опсезима 174 – 230 MHz   470 – 862 MHz (RRC-06) („Службени гласник РС – Међународни  уговори”,број 4/10), који је усвојила Народна скупштина Републике Србије, прелазни период (период током кога су биле заштићене фреквенцијске доделе у аналогном плану) је завршен 17.06.2015. године у 00.01 h UTC.
      Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге је у складу са Законом о електронским комуникацијама и одговарајућим подзаконским актима издала дозволе за дигитално емитовање телевизијског програма Јавном предузећу Емисиона техника и везе, које је успоставило електронску комуникациону мрежу за мултиплексирање, дистрибуцију и емитовање дигиталног телевизијског програма.
      Корисницима, имаоцима дозвола за коришћење радио-фреквенција у аналогној радио-дифузији (телевизија), дозволе су престале да важе са датумима преласка на дигитално емитовање у одговарајућим зонама расподеле.  
     Од 17.06.2015. године у 00.01 h UTC више нема важећих дозвола за коришћење радио-фреквенција за аналогно емитовање телевизијског програма у Републици Србији.