КРЕИРАН ГИС ПОРТАЛ ЗА ПРИКАЗ ПОДАТАКА РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА

24.04.2023

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), у складу са Законом о електронским комуникацијама, обавља контролу коришћења радиофреквенцијског (РФ) спектра на целој територији Републике Србије.  

Такође, на основу одредби истог Закона и овлашћења и обавеза које из њега проистичу, РАТЕЛ обавља пословe планирања, координације радио-фреквенција, као и издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција.

РАТЕЛ је креирао ГИС портал за приказ и претраживање радиофреквенцијског спектра који обухвата:

•        Преглед података из  Система за мониторинг радиофреквенцијског спектра

Преглед података о мерној опреми, као и мерних резултата прикупљених са мониторинг станица (контролно-мерних центара (КМЦ), даљински управљаних контролно-мерних станица (ДУКМС) и компактних даљинских управљаних станица (КДУС)).  Избором мониторинг станице и датума, добија се графички приказ електричних компоненти електромагнетског поља у задатом фреквенцијском опсегу.

 

•         Преглед података о издатим појединачним дозволама за коришћење радио-фреквенција

Приказ издатих дозвола је подељен  у више група, у зависности од радиофреквенцијске службе за коју се дозволе издају: FM радио-дифузија, Дигитална телевизија (DVB-T2), Дигитални радио (T-DAB), Мобилна телефонија и Радио-релејне везе. Идентификацијом локације на мапи, или претрагом исте, добијају се све потребне информације о издатој дозволи.

 

•         Мапе покривања мобилних мрежа

Користећи ГИС апликацију, омогућен је преглед мапе покривања базних станица мобилних оператора за целу територију Србије, по технологијама и  по оператору. Претрагом по адреси или називу места може се проверити  покривеност и ниво сигнала мобилних мрежа на локацијама широм земље, која је резултат одговарајућих прорачуна и приказује процењено покривање сигналом различитих технологија у спољашњим условима (outdoor покривање).

 

•         Покривање  аналогним радијским сигналом

ГИС портал за приказ података РФ спектра корисницима омогућава преглед покривања аналогним радијским сигналом, како за јавне тако и за комерцијалне пружаоце медијске услуге радија. Претрагом по адреси или називу места може се проверити  покривеност одговарајућим сигналом на локацијама широм земље, која је резултат одговарајућих прорачуна, израђених у складу са релевантним споразумима и препорукама.

 

•         Покривање дигиталним радијским сигналом (Т-DAB+)

Користећи ГИС апликацију добија се преглед покривања дигиталним радијским сигналом. Претрагом по адреси или називу места може се проверити покривеност одговарајућим сигналом на локацијама широм земље која је резултат одговарајућих прорачуна, израђених у складу са релевантним споразумима и препорукама.

 

•         Покривеност дигиталним телевизијским сигналом (DVB-Т2)

Путем ГИС апликације корисници добијају преглед покривања дигиталним телевизијским сигналом. Претрагом по адреси или називу места може се проверити  покривеност одговарајућим сигналом на локацијама широм земље која је резултат одговарајућих прорачуна, израђених у складу са релевантним споразумима и препорукама, за сва три национална мултиплекса.