ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

30.11.2022

 РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА

ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И

ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

 

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ КОРИСНИКА, Група за заштиту корисника, Служба за људске ресурсе и заштиту корисника, Сектор за правне послове (један извршилац)

Опис послова: обавља сложене нормативне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Групе утврђене чл. 28. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: заштиту права корисника и претплатника у области електронских комуникација; сарадњу са органима и организацијама надлежним за област заштите потрошача; израду аката у вези са поступањем по приговорима претплатника/корисника услуга; израду аката у вези са посредовањем у вансудском решавању спорова између претплатника/корисника и оператора; праћење општих услова оператора; израду радних материјала, анализа, информација и извештаја; сарадњу са инспекцијом надлежног министарства у вези са неправилностима у раду оператора електронских комуникација и унапређењем заштите права претплатника/корисника услуга електронских комуникација, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. САВЕТНИК ЗА АНАЛИЗУ ТРЖИШТА И РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА, Служба за анализу тржишта и рачуноводство трошкова, Сектор за анализу тржишта и економске послове, (један извршилац)

Опис послова: обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Службе утврђене чл. 32. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: анализу тржишта; регулаторно извештавање оператора са значајном тржишном снагом; праћење и контролу цена регулисаних услуга електронских комуникација; анализу финансијских извештаја оператора са значајном тржишном снагом; припрему годишњих и кварталних података о стању тржишта електронских комуникација у Србији; израду статистичких извештаја о стању развоја електронских комуникација за националне и међународне институције; обрачун индекса за праћење степена развоја дигиталног друштва; слање годишњих упитника, прикупљање и обраду техничких и финансијских података о тржишту електронских комуникација; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. САВЕТНИК ЗА ПРОМОЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, Служба за информациону безбедност и послове Националног ЦЕРТ-а, Сектор за информациону безбедност и технологије (два извршиоца)

Опис послова: обавља сложене студијско-аналитичке и стручно- оперативне послове из делокруга рада Службе утврђене чл. 41. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: припрему и израду смерница и савета за државне институције, привреду и грађане у вези са информационом безбедности; припрему и израду процедура за сарадњу са другим релевантним субјектима; израду збирних извештаја за јавно публиковање; развој политика информационе безбедности; усвајање и коришћење прописаних и стандардизованих правила код субјеката који обављају послове од посебног значаја; прикупљање информација о стању информационе безбедности у земљи и међународном окружењу; припрему и спровођење испитивања јавног мњења и информисања јавности у области информационе безбедности; осмишљавање и спровођење активности којима се подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности, ризицима и мерама заштите; праћење активности међународних организација из области информационе безбедности; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

 1. саветник за заштиту корисника (за радно место под редним бројем 1.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • положен државни стручни или правосудни испит;
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • знање енглеског језика – на нивоу А1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

 1. саветник за анализу тржишта и рачуноводство трошкова (за радно место под редним бројем 2.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области економске науке или правне науке или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • положен државни стручни испит;
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. саветник за промоцију информационе безбедности (за радно место под редним бројем 3.):
 • високо образовање из стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено- хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • знање енглеског језика – на нивoу В2;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

II Место рада: Београд, Палмотићева бр.2.

                

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

 

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 15.12.2022. године, на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

 

V Докази који се прилажу:

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
 7. уверење о положеном стручном испиту - за радно место под редним бројем 1. и 2. Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање,
 8. пропратно/мотивационо писмо и биографија - CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
 9. доказ о познавању рада на рачунару у траженом нивоу (сертификат),
 10. доказ о знању енглеског језика у траженом нивоу (диплома/уверење/сертификат).

*Уколико кандидат поседује препоруке претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, пожељно је да их достави уз пријаву.

Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (изузев доказа означених у тач. 08), 09) и 10) и означених *), као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције www.ratel.rs, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

Милица Окановић, е-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

 

- за радно место под редним бројем 1: познавање прописа којима се регулише област електронских комуникација; прописа којима се уређује област заштите потрошача; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је конкурисао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

 

- за радно место под редним бројем 2: познавање националног и ЕУ регулаторног оквира у области електронских комуникација, познавање oсновних појмова и технологија мрежне инфраструктуре и услуга које се пружају на тржишту електронских комуникација, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 3: познавање Закона о информационој безбедности и Акта о безбедности ИКТ система, техничка знања из области информационе безбедности, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, комуникационе и презентационе вештине, као и способности за рад у тиму.

У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку. Усмено тестирање кандидата могуће је организовати у више кругова.

Са прва три кандидата која су постигла најбољи резултат Комисија може да понови разговор, како би одредила који од њих највише одговара захтевима радног места.

Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2,о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

 

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета, у складу са законом. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.

Термини који се користе у овом огласу, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на која се односе.

Пријава на конкурс
Обавештење о обради личних података