ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

17.06.2021
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. ВИШИ САВЕТНИК - КОНТРОЛОР КВАЛИТЕТА УСЛУГА, Група за контролу квалитета услуга, Служба за мреже, услуге и електронску опрему, Сектор за електронске комуникације (један извршилац);

Опис послова: обавља врло сложене студијско–аналитичке, стручно-оперативне и надзорне послове из делокруга Групе утврђене чл. 19. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: израду предлога општих аката и дефинисање процедура из области контроле квалитета услуга; експерименталну проверу квалитета услуга у мрежама за мобилну телефонију, мрежама за фиксни бежични приступ, кабловско-дистрибутивним мрежама и другим електронским комуникационим мрежама; дефинисање процедура за мерење нивоа електромагнетског поља (нејонизујућег зрачења); мерење нивоа електромагнетског поља (нејонизујућег зрачења) које генеришу електронске комуникационе мреже и припадајућа средства; специфицирање мерне и пратеће опреме; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области контроле квалитета услуга; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. ВИШИ САВЕТНИК ЗА НОРМАТИВУ, Група за нормативу, Служба за нормативу и заступање, Сектор за правне послове (један извршилац);

Опис послова: обавља врло сложене нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Групе утврђене чл. 24. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: учешће у изради предлога подзаконских аката којима се на општи начин уређују питања из регулаторне надлежности Агенције; учешће у активностима поводом јавних консултација у поступку доношења аката из регулаторне надлежности Агенције; учешће у изради и правно-техничкој редакцији предлога појединачних аката из надлежности Агенције у области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности, као и учешће у изради и правно-техничкој редакцији уговора у којима је Агенција уговорна страна, а исти нису у надлежности других организационих јединица у Агенцији; рад на годишњим извештајима; учешће у изради предлога појединачних аката из надлежности Агенције; праћење и примену прописа из области електронских комуникација, поштанских услуга и информационе безбедности; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 1. САВЕТНИК ЗА АНАЛИЗУ ТРЖИШТА И РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА, у Служби за анализу тржишта и рачуноводство трошкова, Сектор за анализу тржишта и економске послове (један извршилац);

Опис послова: обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Службе утврђене чл. 32. и 75. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: анализу тржишта; регулаторно извештавање оператора са значајном тржишном снагом; праћење и контролу цена регулисаних услуга електронских комуникација; анализу финансијских извештаја оператора са значајном тржишном снагом; припрему годишњих и кварталних података о стању тржишта електронских комуникација у Србији; израду статистичких извештаја о стању развоја електронских комуникација за националне и међународне институције; прорачун индекса за праћење степена развоја информационог друштва; слање годишњих упитника, прикупљање података и вођење базе статистичких података оператора; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца из надлежности организационе јединице у којој је распоређен.

 

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

 1. виши саветник - контролор квалитета услуга (за радно место под редним бројем 1.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • положен возачки испит „Б“ категорије;
 • пожељна оспособљеност за рад на висини;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. виши саветник за нормативу (за радно место под редним бројем 2.)
 • високо образовање из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни или правосудни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. саветник за анализу тржишта и рачуноводство трошкова (за радно место под редним бројем 3.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области економске науке или правне науке или електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

II  Место рада - Београд, Палмотићева бр.2.

                            

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

 

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 02.7.2021. године, на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

 

V Докази који се прилажу:

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
 7. уверење о положеном одговарајућем стручном испиту - Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен одговарајући стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање,
 8. доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије (возачка дозвола) - за радно место број 1,
 9. пропратно/мотивационо писмо и биографија - CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
 10. доказ о познавању рада на рачунару у траженом нивоу - сертификат,
 11. доказ о знању енглеског језика у траженом нивоу – диплома/уверење/сертификат.

*Уколико кандидат поседује препоруке претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, пожељно је да их достави уз пријаву.

Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (изузев доказа означених у тач. 10) и 11) и означних *), као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције www.ratel.rs, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

Милица Челебић, е-mail: konkurs@ratel.rs,

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

- за радно место под редним бројем 1: познавање Закона о електронским комуникацијама и Правилника о параметрима квалитета, обављања контроле квалитета у електронским комуникационим мрежама, дефинисање процедура и мерење нивоа електромагнетског поља, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места, а нарочито провера познавања карактеристика мобилних комуникационих мрежа и одговарајуће опреме за мерење квалитета истих. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 2: познавање прописа којима се регулише област електронских комуникација,  поштанских услуга и информационе безбедности; искуство у раду и примени  прописа којима се уређује општи управни поступак, управни спор, прописа из области методологије израде закона и подзаконских аката и других правних аката који се примењују у обављању послова овог радног места, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је конкурисао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

- за радно место под редним бројем 3: познавање националног и ЕУ регулаторног оквира у области електронских комуникација, познавање oсновних појмова и технологија мрежне инфраструктуре и услуга које се пружају на тржишту електронских комуникација, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку.

Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

 

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Обавештење о обради личних података - Сагласност за обраду личних података

ПРИЈАВА НА КОНКУРС - образац