Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

16.11.2020
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И
ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

 

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 1. ДИРЕКТОР СЕКТОРА ЗА ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, Сектор за поштанске услуге (један извршилац);

Опис послова: организује и руководи радом Сектора; обавља најсложеније нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Сектора утврђене чл. 38. и 60. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге; обавља и друге послове по налогу директора Агенције.

У Сектору за поштанске услуге обављају се послови који се односе на: израду предлога општих и појединачних аката у области поштанских услуга из надлежности Агенције; израду анализа и извештаја у области поштанских услуга из надлежности Агенције; израду анализа у вези са утврђивањем лимита по маси и цени за резервисане поштанске услуге; анализу примене методологије формирања цена за универзалну поштанску услугу и прописа који из ње произлазе; анализа извештаја о пословању поштанских оператора; утврђивање услова за издавање дозвола за обављање поштанских услуга поштанским операторима и вођење регистра издатих и одузетих дозвола; уређивање права и обавеза поштанских оператора и корисника; контролу квалитета обављања поштанских услуга; утврђивање предлога мера у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга; стручни надзор над радом поштанских оператора; рад на усаглашавању прописа из области поштанских услуга са прописима Европске уније; посредовање у вансудском решавању спорова између корисника поштанских услуга и поштанских оператора; сарадњу са инспекцијским органом надлежним за област поштанских услуга; сарадњу са надлежним регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа у области поштанских услуга из надлежности Агенције; сарадњу са државним и међународним органима и организацијама, операторима, стручним телима и другим релевантним институцијама у области поштанских услуга, студијских група UPU и радних група и пројектних тимова СЕRP-а и ERGP-a; учешће у припреми годишњег извештаја о раду Агенције у области поштанских услуга; учешће у раду стручних радних група и комисија; учешће у изради плана набавки и поступцима набавки; рад писарнице и архиве; као и други послови из делокруга рада Сектора.

 1. ГЛАВНИ САВЕТНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ, Служба за рачуноводство и финансије, Сектор за анализу тржишта и економске послове (један извршилац);

Опис послова: обавља најсложеније студијско–аналитичке и стручне послове из делокруга рада Службе утврђене чл. 36. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: израду предлога општих аката из економско - финансијске области; планирање, развој и унапређење метода и процедура из области финансијских и рачуноводствених послова; припрему и израду предлога финансијских планова; развој и унапређење процедура за финансијско управљање и контролу; пружање стручних мишљења по питањима из делокруга рада Службе; праћење правних прописа и препорука; праћење финансијских аспеката реализације уговора; праћење стања, спровођење стручних анализа, испитивање информација и предлагање мера за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из делокруга рада Службе; контрола евиденције улазних фактура; провера финансијске основаности улазних фактура у закљученим уговорима и предузимање мера за отклањање утврђених неправилности; контрола предлога појединачних аката неопходних за евидентирање и реализацију плаћања; праћење и контролу извршења свих уговорених обавеза са добављачима; припремање финансијских извештаја, прегледа и анализа, као и статистичких и осталих извештаја из области финансијско-материјалног пословања; контролу наменског коришћења и економичност средстава приликом склапања уговора; сарадњу са државним органима и организацијама и другим релевантним институцијама; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 1. ВИШИ САВЕТНИК-КОНТРОЛОР РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, Контролно-мерни центар Београд, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (један извршилац);

Опис послова: обавља веома сложене студијско-аналитичке, стручно-оперативне и надзорне послове из делокруга Групе утврђене чл. 13. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: контролу радио-фреквенцијског спектра; израду предлога општих аката из области контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра; истраживање сметњи у етру; проверу испуњености услова електромагнетске компатибилности; проверу емисионих параметара предајника; верификацију пропагационих модела; проверу остварених сервисних зона предајника; дефинисање и креирање аутоматизованих мерних процедура; специфицирање мерне и пратеће опреме; анализу резултата мерења; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области контроле радио-фреквенцијског спектра; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 1. ВИШИ САВЕТНИК - АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ РАДИОФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, Контролно-мерни центар Београд, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (један извршилац);

Опис послова: обавља веома сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга Групе утврђене чл. 13. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: унапређење информационог система и софтверских решења који се користе у Служби за контролу; увођење, одржавање и прилагођавање системског софтвера и специјалних софтверских пакета сопственим апликацијама; инсталирање и увођење у експлоатацију софтверских пакета за рад са мерном опремом различитих произвођача; формирање и одржавање рачунарске мреже за повезивање мерне опреме у контролно-мерним центрима и на локацијама даљински управљаних станица; дефинисање и креирање аутоматизованих мерних процедура; анализу мерних резултата и креирање одговарајућих извештаја; администрирање базе мерних резултата и техничких прегледа радио-станица; контролу обављања техничких прегледа радио-станица од стране ангажованих лица; припрему радних процедура, тестирања и увођења у рад софтверских апликација; израду упутстава за коришћење програма; рад у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 1. САВЕТНИК ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Служба за људске ресурсе, набавке и опште послове, Сектор за правне и опште послове (један извршилац);

Опис послова: обавља сложене студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Групе утврђене чл. 31. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: учешће у проналажењу локација, пројектовање објеката, прибављање дозвола и сагласности надлежних органа, изградњу објеката и инсталацију опреме за развој и модернизацију интегралног система за контролу радио-фреквенцијског спектра; израду плана редовног одржавања пословног простора, објеката, уређаја и опреме за контролу радио-фреквенцијског спектра; реализацију планираних послова одржавања; сагледавање потреба Агенције за ванредним и хитним пословима одржавања; праћење утрошка материјала за потребе одржавања; коришћење и одржавање возног парка Агенције; организовање рада магацина, одржавања хигијене пословног простора, обезбеђења објеката, фотокопирања и пружања услуга кафе кухиње; послове који произлазе из прописа којима се уређују области противпожарне заштите, јавне својине и управљања отпадом; праћење прописа и препорука из делокруга рада Групе; сарадњу са државним органима и организацијама и другим релевантним институцијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.


Посебни услови:

 1. директор Сектора за поштанске услуге (за радно место под редним бројем 1.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање четири године радног искуства у области из делокруга рада Агенције;
 • положен државни стручни или правосудни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. главни саветник за рачуноводство и финансије (за радно место под редним бројем 2.)
 • високо образовање из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање четири године радног искуства у струци;
 • положен стручни испит – овлашћени рачуновођа;
 • знање енглеског језика – на нивoу А1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. виши саветник-контролор радиофреквенцијског спектра (за радно место под редним бројем 3.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • положен возачки испит „Б“ категорије;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. виши саветник - администратор система за мониторинг радиофреквенцијског спектра (за радно место под редним бројем 4.):
 • Високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или из области рачунарских наука или организационих наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • знање енглеског језика – на нивoу B1;
 • стручно знање рада на рачунару (Misrosoft SQL Servera, Microsoft.NET платформе, Visual Basic for Applications (VBA)).
 1. саветник за изградњу, одржавање и опште послове (за радно место под редним бројем 5.):
 • Високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • пожељна оспособљеност за рад на висини;
 • знање енглеског језика – на нивoу А1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).


II
 Место рада - за радно место број 1,2. и 5.Београд, Палмотићева бр.2.

                             за радно место број 3. и 4. – Добановци, Проте Матеје 15

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 01.12.2020. године, на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306
са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

V Докази који се прилажу:

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
 7. уверење о положеном одговарајућем стручном испиту (за радна места бр. 1, 2. и 3) - Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен одговарајући стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање,
 8. доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије (возачка дозвола) - за радно место број 3.,
 9. пропратно/мотивационо писмо и биографија - CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
 10. доказ о познавању рада на рачунару у траженом нивоу - сертификат,
 11. доказ о знању енглеског језика у траженом нивоу – диплома/уверење/сертификат.

*Уколико кандидат поседује препоруке професора, ментора, претходних послодаваца, копије сертификата или уверења која се односе на посебна знања и способности кандидата, односно друга документа којим може доказати своје компетенције за радна места из Конкурса, пожељно је да их достави уз пријаву.

Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (изузев доказа означених у тач. 10) и 11) и означних *), као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Са кандидатима који не поседују или не доставе тражени доказ о знању енглеског језика, односно о познавању рада на рачунару, обавиће се провера знања кроз интервју или тест.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције www.ratel.rs, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

Милица Челебић, е-mail: konkurs@ratel.rs,

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

- за радно место под редним бројем 1: познавање Закона о поштанским услугама, Закона о електронским комуникацијама; Закона о заштити потрошача и улоге РАТЕЛ на тржишту поштанских услуга, као и стања и трендова на тржишту поштанских услуга у Републици Србији; познавање регулаторног оквира међународних организација које се баве регулисањем поштанског тржишта на светском и европском нивоу (UPU, CERP, ЕРGP); познавање прописа којима се уређује управни поступак и других правних аката који налазе своју примену у обављању послова радног места; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата, укључујући и руководеће радно искуство; однос према послу и квалитету рада; способности за рад у тиму; вештина комуникације, логичког и аналитичког резоновања, као и организационе способности и вештине кандидата.

- за радно место под редним бројем 2: познавање Закона о рачуноводству и подзаконских аката који уређују ову област; познавање Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата; однос према послу и квалитету рада; способности за рад у тиму; вештина комуникације.

- за радно место под редним бројем 3: Познавање Закона о електронским комуникацијама  и Правилника о начину контроле радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи; провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата, а нарочито провера познавања карактеристика радио-фреквенцијских емисија и одговарајуће опреме за мерење истих; однос према послу и квалитету рада; способност за рад у тиму; вештина комуникације.

- за радно место под редним бројем 4: познавање Misrosoft SQL Servera, Microsoft.NET платформе, познавање Visual Basic for Applications (VBA), развој web апликација; познавање карактеристика радиофреквенцијских емисија, познавање рада са опремом за мерење истих;  провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата; однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму; вештина комуникације.

- за радно место под редним бројем 5: познавање Закона о електронским комуникацијама, прописа који уређују област изградње телекомуникационих објеката и Закона о облигационим односима, провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата, однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештина комуникације.

У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку.

Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС - Образац
Обавештење о обради личних података - сагласност за обраду личних података