Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

24.12.2019

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

р а с п и с у ј е 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


 1. ШЕФ ОДСЕКА ЗА УПРАВЉАЊЕ НАКНАДАМА, Одсек за управљање накнадама, Сектор за анализу тржишта и економске послове (један извршилац);

Опис послова: oрганизује и руководи радом Одсека; обавља најсложеније нормативно-правне, студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Одсека утврђене чл. 37. и 61. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: управљање приходима Агенције: обрачун свих врста годишњих накнада које су у надлежности Агенције; испостављање обавештења о висини накнада које наплаћује Агенција; обраду приговора и израду предлога појединачних аката из делокруга рада Одсека; контролу наплате накнада у роковима утврђеним решењима; израду опомена за ненаплаћене накнаде утврђене решењима; учешће у спровођењу поступака судске наплате по процедури за принудну наплату и сарадња са надлежном службом Агенције у покретању извршних поступака; израду редовних извештаја и предлога мера у вези са реализацијом наплате утврђених накнада; израду предлога општих аката из делокруга рада Одсека; сарадњу са државним органима и организацијама и другим релевантним институцијама; учешће у раду стручних радних група и комисија; учешће у изради плана набавки и поступцима набавки, као и друге послове из делокруга рада Одсека; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 1. ГЛАВНИ САВЕТНИК ЗА ПОШТАНСКУ РЕГУЛАТИВУ, Служба за поштанску регулативу, Сектор за поштанске услуге (један извршилац);

Опис посла: oбавља најсложеније студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Службе утврђене чл. 40. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: израду предлога општих услова за обављање поштанских услуга; израду стандарда квалитета услуга и праћење њихове примене; израду предлога појединачних аката у области поштанских услуга; дефинисање начина и услова приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора; израду предлога oпштих аката у вези са обављањем универзалне поштанске услуге; израду предлога  тарифних  ставова за универзалну поштанску услугу; израду анализа и предлога акта о утврђивању лимита по маси и цени за резервисане поштанске услуге; израду анализа неопходних за утврђивање предлога за укидање резервисане поштанске услуге; утврђивање времена трајања ексклузивног обављања универзалне поштанске услуге; утврђивање услова за издавање дозвола за обављање поштанских услуга; издавање и одузимање дозвола за обављање поштанских услуга; вођење регистра издатих и одузетих дозвола; давање сагласности поштанским операторима на посебне услове за обављање поштанских услуга; праћење развоја у области поштанских услуга; стручни надзор над радом поштанских оператора; посредовање у вансудском решавању спорова између корисника поштанских услуга и поштанских оператора; решавање спорова између поштанских оператора; рад на годишњим извештајима; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области поштанских услуга; сарадњу са поштанским операторима, стручним телима и другим релевантним институцијама; учешће у раду стручних радних група и комисија; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

 1. ВИШИ САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРИВАТНОСТИ, ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА, Кабинет (један извршилац);

 Опис послова: Обавља веома сложене студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга рада Кабинета утврђене чл. 47. и 65. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: послове који произлазе из законских прописа којима се уређује област слободног приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности; контролу заштите података о личности и приватности у области електронских комуникација; сарадњу са органима и организацијама надлежним за област заштите података о личности; достављање података и информација за које јавност има право да зна у складу са законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја; анализу и обраду предмета који се односе на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја, заштиту података о личности и израду политика приватности у складу са специфичним потребама Агенције; сарадњу са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; сарадњу са Агенцијом за борбу против корупције; сарадњу са Заштитником грађана, по поднетим притужбама на рад Агенције; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

 1. шеф одсека за управљање накнадама (за радно место под редним бројем 1.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање четири године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. главни саветник за поштанску регулативу (за радно место под редним бројем 2.)
 • високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање четири године радног искуства у области поштанских услуга;
 • положен државни стручни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
 1. виши саветник за заштиту приватности, података о личности и приступ информацијама од јавног значаја (за радно место под редним бројем 3.):
 • високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни или правосудни испит;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

 

II  Место рада Београд, Палмотићева бр.2.

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

 

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 08.01.2020. године, на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге
Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306
са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

 

V Докази који се прилажу:

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (фотокопија радне књижице оверена од стране послодавца односно надлежног органа и потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
 7. уверење о положеном одговарајућем стручном испиту,

Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен одговарајући стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање,

 1. пропратно/мотивационо писмо и биографија - CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
 2. доказ о познавању рада на рачунару у траженом нивоу - ECDL сертификат (основни ниво),
 3. доказ о знању енглеског језика у траженом новоу –диплома/уверење/сертификат (B1).

Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.


VI
Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

Милица Челебић, тел. 011/2026-822, е-mail: konkurs@ratel.rs,

 

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

 

- за радно место под редним бројем 1.: познавање Закона о електронским комуникацијама и Закона о поштанским услугама; познавање националног и ЕУ регулаторног оквира у области електронских комуникација и поштанских услуга; познавање мрежне инфраструктуре и услуга које се пружају на тржишту електронских комуникација и поштанских услуга; познавање прописа којима се уређује управни поступак и других правних аката који налазе своју примену у обављању послова радног места, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације;

 

- за радно место под редним бројем 2: познавање Закона о поштанским услугама, Закона о заштити потрошача и улоге РАТЕЛ на тржишту поштанских услуга, као и стања и трендова на тржишту поштанских услуга у Републици Србији; познавање регулаторног оквира међународних организација које се баве регулисањем поштанског тржишта на светском и европском нивоу (UPU, CERP, ЕРGP); познавање прописа којима се уређује управни поступак и других правних аката који налазе своју примену у обављању послова радног места; као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације;

 

- за радно место под редним бројем 3: познавање прописа којима се уређује област слободног приступа иформацијама од јавног значаја и заштите података о личности, заштита пословне тајне, Закона о општем управном поступку и других правних аката које налазе своју примену у обављању послова радног места, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа, систематизације радног места и радног искуства кандидата. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације.

 

У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку.

Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

 

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Пријава на конкурс - ОБРАЗАЦ

Обавештење о обради података о личности - Сагласност за обраду личних података