Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

1. ВИШИ САВЕТНИК – КОНТРОЛОР РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, Контролно-мерни центар Ниш, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (1 извршилац);

Опис послова: обавља веома сложене студијско-аналитичке, стручно-оперативне и надзорне послове из делокруга Службе који се односе на: контролу радио-фреквенцијског спектра; израду предлога општих аката из области контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра; истраживање сметњи у етру; проверу испуњености услова електромагнетске компатибилности; проверу емисионих параметара предајника; верификацију пропагационих модела; проверу остварених сервисних зона предајника; дефинисање и креирање аутоматизованих мерних процедура; специфицирање мерне и пратеће опреме; анализу резултата мерења; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области контроле радио-фреквенцијског спектра; учешће у стручним радним групама и комисијама; и друге послове по налогу непосредног руководиоца.


2. САВЕТНИК – КОНТРОЛОР РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКОГ СПЕКТРА, Контролно-мерни центар Ниш, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (1 извршилац);


Опис послова:
обавља сложене стручно-оперативне и надзорне послове из делокруга Службе који се односе на: контролу радио-фреквенцијског спектра; учешће у изради предлога општих аката из области контроле коришћења радио-фреквенцијског спектра; истраживање сметњи у етру; проверу емисионих параметара предајника; креирање аутоматизованих мерних процедура; мерења на терену у циљу верификације пропагационих модела и провере остварених сервисних зона предајника; текуће одржавање и интерни преглед мерне опреме; проверу усклађености стања у етру са подацима из евиденције; и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

3. ВИШИ САВЕТНИК – КОНТРОЛОР КВАЛИТЕТА УСЛУГА, Група за контролу квалитета услуга, Служба за контролу, Сектор за електронске комуникације (1 извршилац);

Опис послова: обавља веома сложене студијско–аналитичке, стручно-оперативне и надзорне послове из делокруга Службе који се односе на: израду предлога општих аката и дефинисање процедура из области контроле квалитета услуга; експерименталну проверу квалитета услуга у мрежама за мобилну телефонију, мрежама за фиксни бежични приступ, кабловско-дистрибутивним мрежама и другим електронским комуникационим мрежама; дефинисање процедура за мерење нивоа електромагнетског поља (нејонизујућег зрачења); мерење нивоа електромагнетског поља (нејонизујућег зрачења) које генеришу електронске комуникационе мреже и припадајућа средства; специфицирање мерне и пратеће опреме; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области контроле квалитета услуга; учешће у стручним радним групама и комисијама; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

4. САВЕТНИК ЗА ПРОМОЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНЕ БЕЗБЕДНОСТИ, Група за информациону безбедност, Служба за информациону безбедност и технологије (1 извршилац);

Опис послова: обавља сложене студијско-аналитичке и стручно- оперативне послове из делокруга рада Групе који се односе на: припрему смерница и савета за државне институције, привреду и грађане у вези са информационом безбедности; припрему процедура за сарадњу са другим релевантним субјектима; израду збирних извештаја за јавно публиковање; развој политика информационе безбедности; усвајање и коришћење прописаних и стандардизованих правила код субјеката који обављају послове од посебног значаја; прикупљање информација о стању информационе безбедности у земљи и међународном окружењу; припрему и спровођење испитивања јавног мњења и информисања јавности у области информационе безбедности; осмишљавање и спровођење активности којима се подиже свест код грађана, привредних субјеката и органа јавне власти о значају информационе безбедности, ризицима и мерама заштите; праћење активности међународних организација из области информационе безбедности; и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

5. ВИШИ САВЕТНИК ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, Група за информационе технологије, Служба за информациону безбедност и технологије (1 извршилац);

Опис послова: обавља веома сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада Групе који се односе на: анализу, систематизовање и обједињавање захтева за информатичком подршком; унапређење рачунарског система и софтверских решења; увођење, одржавање и прилагођавање системског софтвера и специјалних софтверских пакета сопственим апликацијама; инсталирање и увођење у експлоатацију софтверских пакета који се добијају од ITU-а и других међународних организација; старање о безбедности рачунарске мреже Агенције; израду захтева за планирање, пројектовање, изградњу, одржавање рачунарске мреже Агенције; припрему радних процедура, тестирања и увођења у рад апликација; израду програмске документације и упутстава за коришћење програма; рад у стручним радним групама и комисијама; и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

 • пунолетан држављанин Републике Србије.
Посебни услови:

1. виши саветник – контролор радио-фреквенцијског спектра (за радно место под редним бројем 1.):

 • Високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање три године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни;
 • положен возачки испит „Б“ категорије;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
2. саветник – контролор радио-фреквенцијског спектра (за радно место под редним бројем 2.)

 • Високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
 • најмање две године радног искуства у струци;
 • положен државни стручни испит;
 • положен возачки испит „Б“ категорије;
 • знање енглеског језика – на нивoу В1;
 • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).
  3. виши саветник – контролор квалитета услуга (за радно место под редним бројем 3.):

  • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
  • најмање три године радног искуства у струци
  • положен државни стручни испит;
  • положен возачки испит „Б“ категорије;
  • знање енглеског језика – на нивoу В1;
  • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL).

  4. саветник за промоцију информационе безбедности (за радно место под редним бројем 4.):

  • високо образовање из стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено- хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
  • најмање две године радног искуства у струци;
  • знање енглеског језика – на нивoу В2;
  • познавање рада на рачунару – основни ниво (ECDL);
  5. виши саветник за информационе технологије (за радно место под редним бројем 5.):

  • високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство или рачунарске науке или организационе науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, стручно знање рада на рачунару и знање једног светског језика.
  • најмање три године радног искуства у струци;
  • знање енглеског језика – на нивoу В1;
  • стручно знање рада на рачунару – (CCNA);


  II
   Место рада

  - за радно место број 1. и 2. Ниш, брдо Камаре, Чемерничка бб.

  - за радно место 3, 4. и 5. Београд, Палмотићева бр.2.

  III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

  IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 06.11.2019. године, на следећу адресу:


  Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

  Палмотићева бр. 2, 11103 Београд, ПАК 106306

  са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

  V Докази који се прилажу:

    1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са адресе www.ratel.rs,
    2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
    3. извод из матичне књиге рођених,
    4. диплома (уверење) о стручној спреми односно нивоу образовања,
    5. докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (фотокопија радне књижице оверена од стране послодавца односно надлежног органа и потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
    6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старије од шест месеци),
    7. уверење о положеном одговарајућем стручном испиту - за радна места број 1, 2. и 3. Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен одговарајући стручни испит, биће обавезан на полагање у року дефинисаном за полагање,
    8. пропратно/мотивационо писмо и биографија -CV уз навођење података о испуњености и других услова из конкурса,
    9. доказ о положеном возачком испиту „Б“ категорије – за радна места број 1, 2. и 3.
    10. доказ о познавању рада на рачунару у траженом нивоу,
    11. доказ о знању енглеског језика у траженом новоу –диплома/уверење/сертификат.

  Кандидати који конкуришу на више радних места, дужни су да поднесу пријаве за свако радно место на које конкуришу, са назнаком уз коју пријаву су доставили тражене доказе.

  Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији (изузев доказа означених у тачк. 10) и 11)), као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

  Са кандидатима који не поседују или не доставе тражени доказ о знању енглеског језика, односно о познавању рада на рачунару, обавиће се провера знања кроз интервју или тест.

  VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције, и својим потписом даје сагласност за обраду личних података;

  VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу:

  Милица Окановић, тел. 011/2026-916, е-mail: konkurs@ratel.rs,

   

  VIII Други подаци значајни за поступак избора

  Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и у дневном листу „Вечерње новости“.

  Стручна оспособљеност, знања и вештине (стручна квалификованост кандидата) проверавају се увидом у податке из пријаве и непосредно, кроз усмени разговор са учесницима јавног конкурса који су ушли у ужи избор.

  Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку су:

  - за радно место под редним бројем 1. и 2: познавање Закона о електронским комуникацијама и Правилника о начину контроле радио-фреквенцијског спектра, обављања техничких прегледа и заштите од штетних сметњи, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места, а нарочито провера познавања карактеристика радио-фреквенцијских емисија и одговарајуће опреме за мерење истих. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације;

  - за радно место под редним бројем 3: познавање Закона о електронским комуникацијама и Правилника о параметрима квалитета, обављања контроле квалитета у електронским комуникационим мрежама, дефинисање процедура и мерење нивоа електромагнетског поља, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места, а нарочито провера познавања карактеристика мобилних комуникационих мрежа и одговарајуће опреме за мерење квалитета истих. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, способности за рад у тиму, вештину комуникације;

  - за радно место под редним бројем 4: познавање Закона о информационој безбедности и Акта о безбедности ИКТ система, техничка знања из области информационе безбедности, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, комуникационе и презентационе вештине, као и способности за рад у тиму;

  - за радно место под редним бројем 5: познавање мрежних технологија, интернет протокола и мрежних алата, оперативних система (Windows и Linux), стручна техничка знања из области информационе безбедности, као и провера стручних знања и способности кандидата да успешно обавља послове радног места за које је аплицирао, полазећи од услова из огласа и систематизације радног места. Послодавац ће посебно ценити претходно искуство кандидата као и његов однос према послу и квалитету рада, као и способности за рад у тиму.

  У ужи избор улази кандидат који испуњава опште и посебне услове предвиђене за радно место на које је аплицирао и чија је пријава благовремена и потпуна.

  Са кандидатима који не доставе доказ о траженом нивоу знања на рачунару, односно о знању енглеског језика, обавиће се провера знања кроз практичан рад, односно кроз интервју или тест. Само кандидати који буду оцењени оценом „задовољава“ могу бити позвани на разговор и учествовати у даљем изборном поступку.

  Провера стручне оспособљености, знања и вештине које су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

   

  IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

  Пријава на конкурс - ОБРАЗАЦ
  Обавештење о обради података о личности - Сагласност за обраду личних података