Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено време

24.07.2017

На основу Одлукe директора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-02-111-5/17 oд 21.07.2017. године,

РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

·ВИШИ САВЕТНИК ЗА ФИКСНЕ И САТЕЛИТСКЕ РАДИО-КОМУНИКАЦИЈЕ, Група за фиксне и сателитске радио-комуникације,Служба за радио-комуникација, Сектор за електронске комуникације- један извршилац

Опис послова: обавља веома сложене студијско-аналитичке и стручне послове из делокруга Групе утврђенечл.10. и 63.Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге који се односе на: израду предлогаопштих аката из области фиксних и сателитских радио-комуникација; израду предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега, израду предлога планова расподеле фреквенција за део фиксних и сателитских радио-комуникација; планирање коришћења радио-фреквенција; учешће у спровођењу поступка јавног надметања за коришћење радио-фреквенција; уређивање начина коришћења радио-фреквенција по режиму општег овлашћења-евидентирање радио-станица у опсезима који се користе по режиму општег овлашћења; учествовање у поступку координације радио-фреквенција са суседним и другим државама сагласно међународним споразумима и међународним плановима; израду предлога за закључивање међународних мултилатералних и билатералних споразума из области управљања радио-фреквенцијским спектром за рад фиксних и сателитских радио-комуникација; праћење и примену прописа, препорука, извештаја и стандарда из области фиксних и сателитских радио-комуникација (ITU, CEPT, EBU, ETSI); израду анализа о могућности коришћења радио-фреквенција у фиксним и сателитских радио-комуникација; анализу техничких документација; анализу захтева за нове доделе фреквенција и издавање/одузимање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; анализу контролно-мерних резултата у циљу оптимизације планирања радиофреквенцијског спектра; анализу података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра и припрему одговарајућих информација и иницијатива; ажурно вођење база података из делокруга Групе; учешће у раду државних и међународних организација и институција, као и сарадњу са регулаторним и стручним телима држава чланица Европске уније и других држава ради усаглашавања праксе примене прописа из области фиксних и сателитских радио-комуникација; учешће у стручним радним групама и комисијама; пружање информација заинтересованим лицима из области коришћења радио-фреквенцијског спектра; обављање по потреби неопходних послова из делокруга Групе на терену; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

I Услови које кандидати морају да испуњавају за избор:

Општи услов:

·пунолетан држављанин Републике Србије.

Посебни услови:

·Високо образовање из научне, односно стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство или саобраћајно инжењерство на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, познавање рада на рачунару и знање једног светског језика.

II Место радаБеоград, Палмотићева бр. 2.

III Трајање радног односа - Запослени се прима у радни однос на неодређено време.

IV Рок за подношење пријаве - пријаве се подносе до 01. августа 2017. године,на следећу адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд 3, ПАК 106306

са назнаком: “ЗА КОНКУРС“

V Докази који се прилажу уз пријаву* на јавни конкурс:

а) уверење о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених,

в) диплома (уверење) о стручној спремиодносно нивоу образовања,

г) докази о радном искуству - исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (фотокопија радне књижице, потврде, решења, уговори или други акти у оригиналу или овереној фотокопији од стране послодавца односно надлежног органа из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),

д) доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница,

ђ) CV уз навођење података о испуњености и других услова (знање светског језика, познавање рада на рачунару и друго),

e) **уверење о положеном државном стручном испиту.

*Образац пријаве на конкурс је обавезан и може се преузети на Интернет страници Агенције;

**Кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен државни стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року од 18 месеци од дана отпочињања обављања послова.

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

За документа наведена под а) и д) датуми издавања не смеју бити старији од шест месеци у односу на датум расписивања овог конкурса.

VI Са Обавештењем о обради личних података кандидат се може упознати на Интернет страници Агенције чиме даје сагласност за обраду личних података;

VII Подаци о лицима која дају обавештења о јавном конкурсу: Милица Окановић, виши саветник за људске ресурсе, е-mail: milica.okanovic@ratel.rs, тел. 011/2026-916.

VIII Други подаци значајни за поступак избора

Овај оглас објављује се на Интернет страници Агенције www.ratel.rs и дневном листу Информер".

Интервју са одабраним кандидатима који су ушли у ужи избор, обавиће се у просторијама Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, Палмотићева бр. 2, о чему ће кандидати бити појединачно обавештени мејлом или телефоном наведеним у пријавама.

IX Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу, који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС - образац
Обавештење о обради личних података - Сагласност за обраду личних података