Јавни конкурс за избор председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

26.11.2020

На основу члана 14. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

 

I Услови које кандидат мора да испуњава за избор

 

Кандидати за председника, заменика председника и чланове Управног одбора морају имати високо академско образовање из области значајних за рад Агенције, а нарочито из области електронских комуникација, економије и права, који су остварили значајне и признате радове или праксу у области електронских комуникација, односно поштанских услуга, и који уживају углед у стручној јавности.

           

II Садржина пријавe

 

Пријава на конкурс садржи:

 

 1. име и презиме кандидата,
 2. датум и место рођења,
 3. адресу становања, контакт телефон,
 4. податак о томе на коју функцију кандидат подноси пријаву,
 5. податке о образовању,
 6. податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима,
 7. списак научних и стручних радова, уколико их кандидат поседује,
 8. податке о стручном усавршавању, уколико их кандидат поседује,
 9. податке о посебним областима знања.

      

     Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс

 

Уз пријаву на конкурс, кандидати за председника, заменика председника и чланове Управног одбора подносе:

 

 1. уверењe о држављанству,
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. диплома којом се потврђује стручна спрема,
 4. доказ о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 5. доказ о стручном усавршавању,
 6. доказ да кандидат није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница, и
 7. доказ да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

 

IV Рок за подношење пријаве

 

Пријава на конкурс подноси се Министарству трговине, туризма и телекомуникација у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

V Начин подношења пријаве

 

Пријава и докази који се прилажу уз пријаву се подносе у писаном облику на адресу Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јавни конкурс – Избор председника, заменика председника и чланова Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге – НЕ ОТВАРАТИ”.

 

VI Рок у коме се кандидат обавештава о томе када почиње изборни поступак

 

Министарство ће саставити списак кандидата који испуњавају услове за избор и у року од 8 дана обавестити кандидате о почетку изборног поступка. Обавештење ће бити објављено на Интернет страници Министарства.

 

VII Подаци о изборном поступку

 

Влада у року од 60 дана од дана објављивања конкурса утврђује предлог кандидата за председника, заменика председника и чланове Управног одбора који испуњавају критеријуме за избор, поштујући услове из члана 13. Закона о електронским комуникацијама и доставља га Народној скупштини.

 

Народна скупштина приликом одлучивања о избору чланова управног одбора поштује услове из члана 13. овог закона.

 

VIII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном конкурсу

 

Братислава Павићевић

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

Е-mail: bratislava.pavicevic@mtt.gov.rs

 

 

Напомена:

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се разматрати.

Оглас о јавном конкурсу објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, на Интернет страници Владе, Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.