Јавни конкурс за избор директора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге

05.06.2020

На основу члана 19. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 62/14 и 95/18 - др. закон), члана 16. став 1. тачка 11) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге („Службени гласник РС“, бр. 125/14 и 30/16) и Одлуке Управног одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број: 1-К-021-23/20-1 од 29.5.2020. године, Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА РЕГУЛАТОРНЕ АГЕНЦИЈЕ

ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

I Подаци о правном лицу за које се расписује јавни конкурс:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција)

II Радно место које се попуњава:

Директор Агенције

III Опис послова директора Агенције

Директор је одговоран за законитост рада Агенције, заступа и представља Агенцију, руководи радом и пословањем Агенције, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Агенцији, припрема и спроводи одлуке Управног одбора Агенције (у даљем тексту: Управни одбор), стара се о обезбеђивању јавности рада Агенције и врши друге послове прописане законом и Статутом Агенције.

Директор Агенције је за време трајања мандата у радном односу у Агенцији.         

Директор се бира на мандат од пет година и може бити поново изабран.

IV Услови које кандидат мора да испуњава за избор

 1. Општи услов:
 • пунолетан држављанин Републике Србије.
 1. Посебни услови:
 • високо академско образовање из области значајних за рад Агенције, а нарочито из области електронских комуникација, поштанских услуга, економије и права, са оствареним значајним и признатим стручним радовима или праксом у области електронских комуникација, односно поштанских услуга и угледом у стручној јавности,
 • најмање пет година радног искуства у једној или више области из делокруга рада Агенције,
 • положен државни стручни испит,
 • знање једног светског језика,
 • познавање рада на рачунару,
 • одсуство сукоба приватног и јавног интереса и
 • одсуство чланства у органу политичке странке.

V         Садржина пријаве

      Пријава на конкурс садржи:

 • име и презиме кандидата,
 • датум и место рођења,
 • адресу становања, контакт телефон и адресу електронске поште,
 • податке о образовању,
 • податке о дужини и врсти радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио у области електронских комуникација, односно поштанских услуга, као и одговорности и дужностима на обављању наведених послова, до подношења пријаве на конкурс,
 • списак објављених научних и стручних радова,
 • податке о стручном усавршавању и
 • податке о посебним областима знања.

VI       Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс

 1. читко попуњена и потписана „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ коју су кандидати преузели са интернет странице Агенције www.ratel.rs, а која је дата у Прилогу 1. и представља саставни део овог јавног конкурса,
 2. уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
 3. извод из матичне књиге рођених,
 4. диплома или уверење о стручној спреми, односно нивоу образовања,
 5. докази о радном искуству – исправе којима се доказује дужина и врста радног искуства у струци (потврде, решења, уговори или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство),
 6. докази о стручном усавршавању (дипломе, лиценце и сертификати), уколико га је кандидат похађао,
 7. докази о посебним областима знања (дипломе, уверења, лиценце и сертификати - уколико их кандидат поседује),
 8. доказ да кандидат, према подацима из казнене евиденције, није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора, нити за кривично дело које га чини недостојним за вршење функције (не старији од шест месеци),
 9. доказ да кандидат, према службеним евиденцијама суда, није под истрагом, да се против њега не води кривични поступак, односно да против њега није подигнута оптужница (не старији од шест месеци),
 10. потписана и оверена изјава кандидата дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да није члан органа политичке странке и да избор и ступање на дужност не би изазвало сукоб јавног и приватног интереса, коју су кандидати преузели са интернет странице Агенције www.ratel.rs, а која је дата у Прилогу 2. и представља саставни део овог јавног конкурса,
 11. уверење о положеном државном стручном испиту (кандидат који до момента заснивања радног односа нема положен државни стручни испит, биће обавезан на полагање истог у року дефинисаним за полагање),
 12. пропратно писмо и детаљна радна биографија (CV) уз навођење података о испуњености услова из јавног конкурса, као и другим околностима од значаја за спровођење поступка и избор кандидата.

VII     Рок за подношење пријаве

Пријава на конкурс се подноси Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VIII    Начин подношења пријаве

Пријава и докази који се прилажу уз пријаву се подносе у писаном облику, препорученом пошиљком или лично, на адресу:

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Палмотићева бр. 2, 11103 Београд

са назнаком: „За јавни конкурс – избор директора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге“

IX    Подаци о изборном поступку и року за обавештавање кандидата који испуњавају услове о отпочињању изборног поступка

Јавни конкурс за избор директора Агенције спроводи Управни одбор.

Након истека рока за пријем пријава на јавни конкурс, Управни одбор ће евидентирати и прегледати све приспеле пријаве са доказима и утврдити да ли су пријаве примљене у Агенцију до датума утврђеног у јавном конкурсу и да ли садрже све захтеване доказе о испуњености услова за избор.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, изузев доказа означеног у тачки 11), у оригиналу или овереној копији, неће се разматрати.

На основу радних биографија и докумената приложених уз пријаву, Управни одбор, у року од 30 дана од дана истека рока из става VII овог јавног конкурса, саставља списак кандидата који испуњавају услове за избор и који ће учествовати у изборном поступку.

Управни одбор бира директора са списка кандидата који испуњавају услове за избор.

У изборном поступку Управни одбор ће оцењивати стручну оспособљеност, знање и искуство кандидата, на основу података из пријаве, достављене радне биографије, докумената приложених уз пријаву и појединачног разговора обављеног са сваким кандидатом који испуњава услове за избор.

Кандидати који испуњавају услове за избор ће бити благовремено обавештени о термину и месту за проверу стручне оспособљености, знања и искуства, писаним или електронским путем, на адресу назначену у пријави на јавни конкурс.

Критеријуми за оцену стручне оспособљености, знања и искуства кандидата су:

 • радно искуство у областима електронских комуникација и поштанских услуга,
 • радно искуство на руководећим позицијама у државним органима, организацијама којима су поверена јавна овлашћења и привредним друштвима,
 • разумевање делатности и улоге Агенције у ефикасном спровођењу утврђене политике у области електронских комуникација и поштанских услуга у Републици Србији, као и виђење даљег развоја Агенције и унапређења рада њених стручних служби,
 • познавање међународне регулаторне праксе која се односи на послове из делокруга рада Агенције,
 • познавање домаћег правног и европског регулаторног оквира, односно прописа који уређују области електронских комуникација и поштанских услуга.

Решење о избору директора Агенције Управни одбор доставља свим кандидатима који су се пријавили на јавни конкурс.

Ако ниједан кандидат не испуњава услове конкурса, поступак за избор директора се понавља.

X    Кандидат је дужан да уз пријаву на јавни конкурс достави сагласност за обраду личних података у виду потписаног обавештења о обради личних података, које је доступно на интернет страници Агенције www.ratel.rs. а које је дато у Прилогу 3. и представља саставни део овог јавног конкурса.

XI       Подаци о лицу задуженом за давање обавештења:

Милица Челебић, e-mail: milica.celebic@ratel.rs

XII      Напомена

Овај конкурс објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и, без одлагања, на интернет страници Агенције www.ratel.rs.

Агенција не врши дискриминацију на основу расе, боје коже, пола, вере, националности и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају прописане услове.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.