Потписан Протокол о сарадњи између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и РАТЕЛ-а

04.04.2018

Предмет Протокола о сарадњи је успостављање и развијање сарадње и координираног рада између Министарства и РATЕЛ-а, у циљу размене података о инцидентима који могу да имају значајан утицај на нарушавање информационе безбедности ИКТ система од посебног значаја у Републици Србији, као и о осталим инцидентима који се пријављују Министарству и РАТЕЛ-у.

Обе институције у обавези су, да без одлагања, прослеђују и размењују обавештења о инциденту, последицама и предузетим активностима у складу са надлежностима утврђеним Законом о информационој безбедности.

Размена информација ће се вршити путем апликације Министарства за пријем обавештења о инцидентима, као и на друге одговарајућe начинe.