Republička agencija za elektronske komunikacije podseća korisnike na važnost zaštite od računarskih virusa. Većina korisnika usluge pristupa Internetu je upoznata sa potrebom da zaštiti svoj računar od virusa kojima se može zaraziti preko elektronske pošte, preuzimanjem sadržaja sa određenih Internet stranica (download) ili prenosom datoteka sa nekog drugog računara ili medija. Zaštita se obezbeđuje instaliranjem odgovarajućih antivirusnih softvera, koji se mogu pronaći na Internetu. Ovi softveri mogu da budu i besplatni, a najvažnije je da se redovno ažuriraju (update), odnosno da se instaliraju najnovije verzije softvera koje su dostupne, kako bi zaštita bila što pouzdanija.

Instaliranjem antivirusnih programa obezbeđuje se zaštita podataka na računaru i sprečava se mogućnost zloupotrebe od strane drugih lica. Ukoliko je računar zaražen, zlonamerni korisnik Interneta može da koristi taj računar za slanje neželjene elektronske pošte (spam) drugim licima, a da vlasnik računara toga ne bude svestan. Grupe računara koji su zaraženi i sa kojih se šalje neželjena pošta se nazivaju botnet mrežama. Slanje neželjene pošte iz botnet mreža postaje sve veći problem i neophodno je minimiziranje mogućnosti zloupotrebe od strane zlonamernih korisnika instaliranjem antivrusnih softvera.

Domaći operatori su upozorili Republičku agenciju za elektronske komunikacije na povećanjebroja pritužbi stranih operatora da se iz mreža naših operatora šalje spam u većem obimu i da su zbog toga delovi adresnog prostora na Internetu, koji su dodeljeni Republici Srbiji i našim internet operatorima došli na takozvane crne liste. Republička agencija za elektronske komunikacije će u narednom periodu,zajedno sa operatorima,preduzeti mere u cilju suzbijanja spama, apotrebno je i da korisnici sa svoje strane ulože trud kako bi zaštitili podatke na svojim računarima i umanjili mogućnost zloupotrebe od strane zlonamernih korisnika.