Ometači signala mobilne telefonije

Telekomunikacioni operatori mobilne telefonije svoju delatnost obavljaju u skladu sa Licencom za javnu mobilnu telekomunikacionu mrežu i usluge javne telekomunikacione mreže u skladu sa standardimaGSM/GSM1800 i UMTS/IMT-2000. Licenca daje operatorima mobilne telefonije mogućnost pružanja precizno definisanih servisa i usluga, ali i nameće obavezu da krajnjem korisniku obezbede odgovarajući kvalitet usluga.U skladu sa Planom namene i Planom raspodele frekvencija svakom od operatora su dodeljeni frekvencijski opsezi za GSM, GSM1800 i UMTS/IMT-2000 mrežu. U Tabeli 1. je dat pregled frekvencijskih opsega po mrežama, definisan Planom namene.

MREŽA/STANDARD

OPSEZI

GSM

890-915 / 935-960MHz

GSM1800

1710-1785 / 1805-1880MHz

UMTS/IMT-2000

1885-1920 / 1920-1980 / 2110-2170MHz

Tabela 1. Pregled frekvencijskih opsega po mrežama

Prema važećoj evidenciji Republičke agencije za elektronske komunikacije, mobilni operatori Telekom Srbija, Telenor i Vip mobile poseduju više od 10.000 dozvola za bazne stanice u okviru svojih mreža na teritoriji Republike Srbije. Parametri mreže se stalno kontrolišu, kako od strane mobilnih operatora, tako i od strane RATEL-a.

Kvalitet usluga koje se pružaju korisnicima zavisi od samih operatora i njihove mreže, ali i od drugih faktora. Može se, na primer, desiti da degradacija kvaliteta usluga bude posledica smetnji koje potiču od nedozvoljenog ili nepravilnog rada radio-stanica koje nisu deo telekomunikacione mreže mobilnog operatora. Problem se javlja kada druge radio-stanice koriste frekvencijske opsege namenjene mobilnim operatorima i na taj način ugrožavaju funkcionisanje mobilne telekomunikacione mreže. Naime, oprema koju koriste mobilni operatori ima veliku osetljivost i mogućnost registrovanja signala izuzetno malog nivoa, koji mogu dolaziti sa velikih udaljenosti. Reč je o opremi prilagođenoj prijemu signala koje emituju mobilni telefoni, koji spadaju u uređaje male snage i mogu se nalaziti kilometrima daleko od bazne stanice. Međutim, zbog ovih karakteristika bazne stanice su osetljive i na ometajuće signale, koji takođe mogu biti niskog nivoa i dopirati od udaljenih izvora.

Dosadašnja iskustva RATEL-a su pokazala da, osim uređaja koji su namenjeni ometanju prijema GSM i UMTS signala, i drugi uređaji koji se nalaze u svakodnevnoj upotrebi mogu stvarati probleme u radu mobilne telekomunikacione mreže i degradirati kvalitet servisa koji se isporučuje krajnjem korisniku. Zajedničko za sve ove uređaje je da koriste frekvencije koje su dodeljene mobilnim operatorima i da im, emitujući signal na ovim frekvencijama, stvaraju smetnju, koja se na strani korisnika manifestuje kao nemogućnost uspostave veze i/ili prekid uspostavljene veze... U nastavku teksta je dat kratak opis uređaja koji se najčešće javljaju kao izvor smetnje mobilnim operatorima.

1.Ometači GSM/UMTS signala su uređaji čija je osnovna namena ometanje prijema GSM/UMTS signala u prostoru gde su postavljeni. Broj uređaja ovog tipa je veliki, a neki modeli su prikazani na Slici 1.

Слика 1. Ометачи GSM/UMTS сигнала

Slika 1. Ometači GSM/UMTS signala

2.Uređaji namenjeni tržištu Sjedinjenih Američkih Država i Kanade funkcionišu u skladu sa američkim standardima, koji se razlikuju od evropskih. Upotreba ovih uređaja u evropskim zemljama može dovesti do pojave ometanja signala mobilnih operatora, jer se radne frekvencije jednog broja ovih uređaja poklapaju sa frekvencijama dodeljenim mobilnim operaterima. Od ovih uređaja, najprisutniji i najčešći uzročnici smetnji su bežični telefoni, bebi monitori i bežične kamere.

Bežični telefoni, u skladu sa standardom DECT 6.0,su uređaji namenjeni isključivo tržištu SAD i Kanade. DECT 6.0 predstavlja američki standard za digitalnu bežičnu komunikaciju i razlikuje se od evropskog standarda, koji se označava kao DECT. Na Slici 2. su prikazani neki od modela PanasonicDECT 6.0 telefona. Svaki od ovih telefona na sebi ima oznaku DECT 6.0 i na taj način se lako prepoznaje i razlikuje od evropskih DECT telefona.

Slika 2. Tri modela Panasonic DECT 6.0 telefona

- Bebi monitori su uređaji poznati i kao bebi alarmi. Tehnički gledano, predstavljaju radio-sisteme koji se sastoje od predajnika sa mikrofonom i/ili video kamerom i prijemnika sa zvučnikom i/ili monitorom. Predajnik je deo uređaja koji se nalazi kod bebe, dok se prijemnik nalazi kod osobe koja čuva bebu. Ukoliko su namenjeni američkom tržištu, bebi monitori su realizovani tako da predajnik i prijemnik ostvaruju vezu na frekvencijama koje koriste mobilni operatori u Evropi. Na Slici 3. su prikazani neki od tipova bebi monitora.

Slika 3. Tri modela bebi monitora

Bežične kamere takođe mogu biti izvor smetnje mobilnim operatorima. Postoji veći broj uređaja ovog tipa, a jedan od modela je prikazan na Slici 4.

Slika 4. Bežična kamera

Bežični telefoni, bebi monitori i bežične video kamere su samo neki od uređaja koji, ukoliko se uvezu iz SAD ili Kanade, mogu da stvore smetnje mobilnim operatorima, zbog nekompatibilnosti američkih i evropskih standarda. Odgovarajući uređaji, ali namenjeni evropskom tržištu, mogu da se kupiti u Srbiji, i to je jedan od načina da se izbegne potencijalno ometanje drugih sistema.

Frekvencijski opsezi navedeni u Tabeli 1 su Planom namene i Planom raspodele frekvencija namenjeni isključivo mobilnim operatorima, i nijedan drugi uređaj ne sme koristiti frekvencije iz tih opsega. Ometači GSM/UMTS signala, bežični telefoni, bebi monitori, video kamere ili bilo koji drugi uređaji koji koriste neku od frekvencija iz opsega namenjenih mobilnim operatorima, smatraju se radio-stanicama bez dozvole i lica koja ih poseduju podležu odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama.

Mere predostrožnosti za korisnike

Pre kupovine i puštanja u rad električnih bežičnih uređaja, neophodno je proveriti usklađenost njihove radne frekvencije sa Planom namene, da bi se izbegli nabavka i korišćenje uređaja koji rade u frekvencijskim opsezima koji im nisu namenjeni i koji zato stvaraju smetnje drugim uređajima i sistemima.Posebnu pažnju treba obratiti prilikom kupovine uređaja u drugim zemljama, zbog postojanja razlike u raspodeli frekvencijskih opsega i standardima koji se primenjuju.