Obaveštenja za korisnike u vezi sa upotrebom antenskih pojačavača

 

Republičkoj Agenciji za elektronske komunikacije (u daljem tekstu: RATEL), građani učestalo podnose prigovore na smetnje u prijemu radiodifuzno emitovanih radijskih i televizijskih programa. U prigovorima se kao uzroci smetnji navode signali blisko postavljenih radio-stanica, koje rade u okviru mreža telekomunikacionih operatora. U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, broj 44/2010, u daljem tekstu: ZEK) i Pravilnikom o načinu kontrole radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkog pregleda i zaštite od štetnih smetnji („Službeni glasnik RS“, broj 60/2011, u daljem tekstu: Pravilnik), RATEL vrši istraživanje prijavljenih smetnji za svaki slučaj posebno. U slučaju kada rezultati istraživanja pokažu da je neposredni uzrok smetnji zaista radio-stanica koja emituje u neposrednoj blizini, RATEL postupa u skladu sa gorenavedenim Zakonom i Pravilnikom.

Sveobuhvatno istraživanje uzroka štetnih smetnji uključuje i proveru nivoa prijemnog signala, odnosno kvaliteta televizijskih i radiodifuznih emisija na mestu prijema. Radiodifuzni emiter je dužan da obezbedi propisan kvalitet signala u željenoj zoni servisa, u skladu sa odgovarajućim propisima i normama. Međutim, postoje područja u Republici Srbiji gde taj nivo nije zadovoljen od strane emitera različitih kategorija, zbog čega krajnji korisnici pribegavaju upotrebi antenskih pojačavača. Antenske pojačavače krajnji korisnici koriste i da bi pratili programe udaljenih radiodifuznih stanica koje nisu ni predviđene da pokriju određeno područje. Takođe se dešava da korisnik poveže dva ili više televizijskih prijemnika na istu antenu, što dodatno slabi prijemni signal, tako da pojačavač služi da omogući zadovoljavajući prijem svim prijemnicima.

Antenski pojačavač ima funkciju da podigne nivo željenog prijemnog signala i omogući zadovoljavajući kvalitet programa, u sredinama gde nema bliskih izvora elektromagnetnog zračenja. Međutim, ukoliko se koristi pojačavač nekvalitetne izrade, neodgovarajućih tehničkih karakteristika, neadekvatne imunosti na elektromagnetske smetnje, ili pojačavač sa širokim propusnim opsegom, on sam, kada se nađe u bliskom elektromagnetnom polju, a zbog svojih neodgovarajućih karakteristika, generiše neželjene visokofrekventne signale koji mogu znatno da nadjačaju koristan signal i potpuno onemoguće prijem programa. Dakle, bez upotrebe pojačavača, ne bi ni došlo do opisane pojave, koju krajnji korisnici nazivaju „smetnjom“.

Pored navedenog, pojačavači koji zbog neodgovarajućih karakteristika generišu radio-smetnje, mogu vrlo često da budu izvor smetnji drugim radio-stanicama, odnosno telekomunikacionim uređajima i sistemima.U skladu sa gorenavedenim, korisnici treba da budu veoma oprezni pri kupovini i korišćenju pojačavača. Najbolje je da to prepuste stručnim licima, jer u suprotnom, RATEL ne može da im garantuje nesmetan prijem programa na bilo kojoj lokaciji.