Obrasci i procedure

Ratel izdaje dozvole (licence i/ili odobrenja) domaćim i stranim licima za obavljanje poštanskih usluga, na osnovu Zakona o poštanskim uslugama.

Zahtev za dodelu dozvole se podnosi na obrascu koji propisuje Agencija i sadrži sledeće podatke:

 • poštanske usluge za koje se traži dozvola
 • teritorija na kojoj će obavljati navedene usluge
 • vremenski period za koji se traži dozvola
 • identifikacioni znak

Uz zahtev za dodelu dozvole dostavljaju se i:

 • dokaz o registraciji za obavljanje delatnosti
 • dokaz nadležnog organa o ispunjenosti uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti
 • posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga
 • drugi dokazi predviđeni zakonom

Ratel je dužan da o urednom zahtevu za dodelu dozvole odluči u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, u slučaju prekoračenja roka, dozvola se smatra dodeljenom narednog dana po isteku tog roka.

Dozvola sadrži:

 • specifikaciju poštanskih usluga
 • teritoriju na kojoj se obavljaju poštanske usluge
 • period važenja dozvole i datum početka obavljanja poštanskih usluga
 • visinu troškova za izdavanje dozvole i rokove za izmirenje obaveza plaćanja

Poštanski operator plaća Agenciji troškove za izdavanje dozvole i godišnju naknadu za obavljanje poštanskih usluga. Korisnik dozvole je dužan da obavlja poštanske usluge u skladu sa zakonom, po pravilima struke, poštujući načelo poštenja i savesnosti. Korisnik dozvole može da prestane da koristi predmet dozvole i pre isteka roka na koji je dozvola izdata, o čemu je dužan da obavesti Agenciju u zakonskim rokovima.

Dozvola može biti oduzeta u slučaju da korisnik dozvole ne obavlja poštanske usluge u skladu sa zakonom. Tada Agencija određuje način izmirivanja preuzetih obaveza korisnika dozvole prema korisnicima poštanskih usluga, odnosno postupanje sa poštanskim pošiljkama.

Godišnji izveštaj:

IFN KPO za 2015. godinu