Podnošenje prijave za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija

 

Obaveštenje o promeni/prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

Operator je dužan da o svakoj promeni ili prestanku obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, Agenciji dostavi obaveštenje u pisanom obliku, overeno i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene ili prestanka obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija, kao i odgovarajuću dokumentaciju kojom to potvrđuje (rešenje o brisanju iz registra privrednih subjekata, fotokopiju sudske presude o zabrani obavljanja delatnosti, kupoprodajni ugovor sa drugim operatorom sa vidljivim datumom kupoprodaje i uslovima pod kojima se preuzimaju ek mreža i pretplatnici,...). U slučaju prestanka obavljanja delatnosti, neophodno je da se operator u obaveštenju izjasni o statusu korisnika i elektronske komunikacione mreže (ukoliko ju je operator posedovao) nakon prestanka obavljanja delatnosti.