Godišnji izveštaji o parametrima kvaliteta

Na osnovu člana 8., odnosno člana 11. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija (”Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 73/11i 03/14), operatori su dužni da vrše proveru kvaliteta pružanja usluga i mreža kao i da rezultate tih merenja dostavljaju Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (Agencija) na odgovarajućim obrascima.

S tim u vezi, u obavezi ste da postupite u skladu sa odredbama člana 8. i da dostavite Agenciji podatke u vidu Pravilnikom propisanih Izveštaja za elektronske komunikacione usluge
koje ste registrovali u Agenciji (Prilog 1 Pravilnika), za 2017. godinu.

Takođe, ukoliko posedujete licence Agencije za
javnu mobilnu komunikacionu mrežu i javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (CDMA), po članu 11. Pravilnika ste u obavezi da Agenciji dostavite vrednosti parametara kvaliteta u Izveštajima o parametrima kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže ili u Izveštajima o parametrima kvaliteta za javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (CDMA) (Prilog 2 Pravilnika), za 2017. godinu, a takođe i vrednosti parametara za LTE mreže, shodno dopisu broj: 1-01-3491-1053/17, od 23.11.2017. godine, koji sadrži obaveštenje o nedelji merenja parametara kvaliteta u javnoj mobilnoj mreži (u Napomeni obrasca PPK-21).

Odgovarajuće obrasce Izveštaja o parametrima kvaliteta možete preuzeti sa internet stranice Agencije, adresa:
http://ratel.rs/uputstva_i_obrasci/godisnji_izvestaji_o_parametrima
_kvaliteta.551.html

Popunjene Izveštaje dostavite Agenciji do 15. marta 2018. godine u elektronskoj formi (e-mail: kvalitet@ratel.rs ili na CD) i u pisanoj formi na adresu Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, Palmotićeva 2, 11000 Beograd.

Dostavljanje zatraženih podataka je zakonska obaveza za operatore prema čl.41 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br.44/10, 60/13-US i 62/14). Za nepoštovanje ove zakonske obaveze prema čl. 139. tačka 1. predviđena je novčana kazna od 250.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj za pravno lice.

Napomene:

1. Vrednosti parametara treba da budu za period posmatranja od 01. oktobra do 31. decembra 2017., osim ako je drugačije navedeno u opisu parametra (za celu godinu);

2. Za parametre koji se dobijaju statistički potrebno je da se obavi anketa korisnika; na uzorku od minimalno 100 korisnika, osim ako je drugačije naznačeno u opisu parametra;

3. Podaci koji se prikazuju treba da budu za celu teritoriju na kojoj operator pruža usluge i/ili ima mrežu elektronskih komunikacija. • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

  (PPK-1.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javnih usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži

  (PPK-2.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o parametrima kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže

  (PPK-21.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o parametrima kvaliteta javne fiksne bežične telekomunikacione mreže (CDMA)

  (PPK-22.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem Interneta

  (PPK-3.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa

  (PPK-4.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge prenosa medijskih sadržaja

  (PPK-5.201801)

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo za popunjavanje elektronskih izveštaja

  Preuzmite PDF dokument