Godišnji izveštaji o parametrima kvaliteta

Na osnovu odredbi čl. 8. i 11. Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija („Službeni glasnik RS“, br. 73/11 i 3/14, u daljem tekstu: Pravilnik),  operatori su dužni da, između ostalog,  vrše proveru kvaliteta pružanja usluga i kvaliteta mreža, kao i da rezultate tih merenja dostavljaju Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu: Agencija) na propisanim obrascima, koji su odštampani uz Pravilnik i čine njegov sastavni deo.

S tim u vezi, u obavezi ste da saglasno odredbi člana 8. Pravilnika, a u vezi sa odredbom člana 13. Pravilnika, dostavite Agenciji podatke za 2016. godinu na popunjenom obrascu u formi Izveštaja (Prilog 1 Pravilnika) za elektronsku komunikacionu uslugu za koju ste registrovani u Agenciji, odnosno za koju ste upisani u evidenciju operatora koju Agencija vodi po službenoj dužnosti.

Ukoliko posedujete  javnu mobilnu komunikacionu mrežu ili  javnu fiksnu bežičnu telekomunikacionu mrežu (CDMA), za koje su izdate licence ili pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija, u skladu sa odredbom člana 11. Pravilnika, u obavezi ste da Agenciji dostavite vrednosti parametara kvaliteta za 2016. godinu. Navedne vrednosti parametra kavaliteta potrebno je da dostavite na popunjenom obrascu u formi Izveštaja o parametrima kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže ili Izveštaja o parametrima kvaliteta javne fiksne bežične telekomunikacione mreže (CDMA)  (Prilog 2 Pravilnika). Takođe, potrebno je da dostavite i vrednosti parametara za LTE mreže, a saglasno dopisu broj: 1-01-3491-882/16, od 17.11.2016. godine, sa obaveštenjem o nedelji merenja parametara kvaliteta u javnoj mobilnoj mreži (u Napomeni obrasca PPK-21, važi za operatore mobilnih mreža).

Potrebno je da popunjene Izveštaje dostavite Agenciji do 15. marta 2017. godine u elektronskoj formi (e-mail: kvalitet@ratel.rs ili na CD-u) ili u pisanoj formi na adresu:

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge
Palmotićeva 2, 11103 Beograd.

Dostavljanje napred navedenih podataka je obaveza operatora propisana i odredbom člana 41. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS“, br. 44/10, 60/13-US i 62/14, u daljem tekstu: Zakon). U slučaju da operator ne dostavi Agenciji predmetne podatke u ostavljenom roku, saglasno odredbi člana 139. stav 1. tačka 1) i stav 2. Zakona propisana je novčana kazna od 250.000,00 do 500.000,00 dinara za prekršaj za pravno lice, odnosno novčana kazna od 50.000,00 do 100.000, 00 dinara za prekršaj za odgovorno lice u pravnom licu.

Napomene:
1. Vrednosti parametara treba da budu za period posmatranja od 01. oktobra do 31. decembra 2016., osim ako je drugačije navedeno u opisu parametra (za celu godinu);
2. Za parametre koji se dobijaju statistički, potrebno je da se obavi anketa korisnika; na uzorku od minimalno 100 korisnika, osim ako je drugačije naznačeno u opisu parametra;
3. Podaci koji se prikazuju treba da budu za celu teritoriju na kojoj operator pruža usluge i/ili ima elektronsku komunikacionu mrežu.


 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge u javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji

  (PPK-1.201701)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javnih usluga u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži

  (PPK-2.201701)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o parametrima kvaliteta javne mobilne komunikacione mreže

  (PPK-21.201701)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o parametrima kvaliteta javne fiksne bežične telekomunikacione mreže (CDMA)

  (PPK-22.201701)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta javne govorne usluge koja se pruža korišćenjem Interneta

  (PPK-3.201701)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge širokopojasnog pristupa

  (PPK-4.201701)

  Preuzmite PDF dokument

 • Izveštaj o vrednostima parametara kvaliteta usluge prenosa medijskih sadržaja

  (PPK-5.201701)

  Preuzmite PDF dokument

 • Uputstvo za popunjavanje elektronskih izveštaja

  Preuzmite PDF dokument