Pravilnici i ostala opšta akta

Pravilnici iz oblasti telekomunikacija

 • Pravilnik o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 104/14)

  Pravilnik stupa na snagu 9. oktobra 2014. godine

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 101/14)

  Pravilnik stupa na snagu 27.9.2014, a njgovim stupanjem na snagu prestaje da važi Pravilnik o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama („Službeni glasnik RS“ br. 5/10).

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 34/13)

  Pravilnik je usklađen sa Zakonom o budžetskom sistemu. Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva finansija i privrede objavljen je 12. aprila, a na na snagu je stupio 20. aprila 2013. godine.

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 76/11)


  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Pravilnik o o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 73/11)

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Pravilnik o o izmenama i dopunama Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

   („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 3/14)

   Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 70/11)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o obimu i sadržaju osnovnog skupa iznajmljenih linija

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 70/11)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o visini godišnje naknade za korišćenje numeracije

  21.09.2011. („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 67/11)

  Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Odluka o visini godišnje naknade za korišćenje dodeljenih brojeva iz Plana numeracije („Službeni glasnik RS“, br. 16/09 i23/09).

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o primeni troškovnog principa, odvojenih računa i izveštavanju od strane operatora sa značajnom tržišnom snagom u oblasti elektronskih komunikacija

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 52/11)


  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 52/11)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 38/11)


  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja

   („Službeni glasnik RS“ br. 13/14)

   Preuzmite PDF dokument

  • Ispravka člana 8.

   („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 44/11)

   Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o obrascu zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 32/11)

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Uputstvo za popunjavanje obrasca zahteva za izdavanje dozvole za korišćenje numeracije

   Preuzmite PDF dokument