Pravilnici i ostala opšta akta

Svi pravilnici

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu

  Preuzmite PDF dokument

 • Odluka o načinu vođenja registara, evidencija i baza podataka Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i njihovom objavljivanju na internet stranici Agencije

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o načinu prikupljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji kapaciteta elektronske komunikacione mreže

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 66/15)

  Pravilnik je objavljen 27. jula 2015, a stupa na snagu 4. avgusta 2015.

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 16/15)

  Pravilnik je objavljen 9. februara 2015, a stupio je na snagu 17. februara 2015.

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za korišćenje radio-frekvencija

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 15/15)

  Pravilnik je objavljen 6. februara 2015, a stupio je na snagu 7. februara 2015.

  Preuzmite PDF dokument

 • Odluka o dinamici snižavanja cena rominga

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o sadržini i načinu prijave ugovora o međupovezivanju na međunarodnom nivou

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 104/14)

  Pravilnik stupa na snagu 9. oktobra 2014. godine

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih mobilnih komunikacionih mreža

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 101/14)

  Pravilnik stupa na snagu 27.9.2014, a njgovim stupanjem na snagu prestaje da važi Pravilnik o prenosivosti broja u javnim mobilnim telekomunikacionim mrežama („Službeni glasnik RS“ br. 5/10).

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o utvrđivanju naknada za pružanje usluga iz nadležnosti Republičke agencije za elektronske komunikacije

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 34/13)

  Pravilnik je usklađen sa Zakonom o budžetskom sistemu. Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva finansija i privrede objavljen je 12. aprila, a na na snagu je stupio 20. aprila 2013. godine.

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 28/13)


  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o uslovima pristupa i korišćenju podataka iz javnog telefonskog imenika

  (Službeni glasnik 84/11)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 76/11)


  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

 • Pravilnik o o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 73/11)

  Preuzmite PDF dokument

  Srodni dokumenti

  • Pravilnik o o izmenama i dopunama Pravilnika o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija

   („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 3/14)

   Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 70/11)

  Preuzmite PDF dokument

 • Pravilnik o obimu i sadržaju osnovnog skupa iznajmljenih linija

  („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 70/11)

  Preuzmite PDF dokument